Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 17.12.2015г.


Изх. №......./.............

ДО _________________________


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 от ПОРОбСОА, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на 17 декември 2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Определяне възнаграждение на председателя на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва: г-н Тодор Тодоров – председател на ПК „Финанси, бюджет, европейски програми и фондове”

2. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център – Пазарджик” по ОП „Добро управление”.
Докладва: г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

3. Определяне на трима представители на Общински съвет – Пазарджик в Комитета за наблюдение на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014-2020 г.
Докладва: г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Подновяване на договор за управление на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД с д-р Никола Пенчев до провеждане на конкурс по реда на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
ПРИЛОЖЕНИЕ

6. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2016 г. в община Пазарджик.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
ПРИЛОЖЕНИЕ

7. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находяща се на първия етаж в четириетажна масивна сграда са идентификатор 55155.506.397.1, в кв. 54 по плана на гр. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Определяне на нов състав на местната комисия по Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Определяне на концесионер на обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000054 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване «водоем».
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година.
Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД
ПРИЛОЖЕНИЕ

11. Отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от КСО на Кристина Вълканова.
Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

12. Отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от КСО на Владимира Гинделяк.
Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

13. Отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от КСО на Самуил и Давид Величкови.
Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

14. Отпускане на персонална пенсия на основание чл. 92 от КСО на Величко Пазаров.
Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на дирекция СД

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №033013,  м. „Спасова черква” в землището на с. Паталеница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №033024,  м. „Спасова черква” в землището на с. Паталеница.
 Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №014081,  м. „Долен Гелемен” в землището на с. Ивайло.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №700002,  м. „Дъба” в землището на с. Огняново.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

19. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасета на захранващи електропровод и водопровод до ПИ №045001 /проектен имот 045007/, м. „Млечока” по КВС на землище Братаница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

20. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №008009,  м. „Пенева нива” в землището на с. Главиница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

21. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №007002,  м. „Шеолу” в землището на с. Главиница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

22. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №008005,  м. „Пенева нива” в землището на с. Главиница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

23. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасета на захранващи електропровод и водопровод до ПИ №011067, м. „Гелемена” по КВС на землище Добровница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

24. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасета на захранващи електропровод и водопровод до ПИ №100008, м. „Горна Ада” по КВС на землище Огняново.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

25. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасета на захранващи електропровод  20kv и водопровод до ПИ №099004, м. „До селото” по КВС на землище Гелеменово.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

26. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №007005,  м. „Шеолу” в землището на с. Главиница.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

27. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлени имоти с №043013 и 043014,  м. „Бостаните” в землището на с. Ивайло.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

28. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №040063,  м. „Сай кория” в землището на с. Ивайло.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

29. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №009164,  м. „Горни ливади” в землището на с. Черногорово.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

30. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ  за поземлени имоти с №018019, 018020 и УПИ ІІІ-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, за добив на инертни материали,  м. „Чамур тарла” в землището на с. Мирянци.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

31. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с №023003,  м. „Общинска мера” в землището на с. Ивайло.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

32. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с идентификатор 55155.12.25,  м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

33. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, ведно с ел. и ВиК схеми за поземлен имот с идентификатор 55155.20.39,  м. „Якуба” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

34. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за определяне на трасета на захранващи водопровод и електропровод до ПИ с №55155.27.3, м. „Татар Мезар” по КККР на землище Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва: арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

35. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва: г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС

36. Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за изпълнение на решение №6Б204/24.06.1999 г. на Поземлена комисия, гр. Пазарджик.
Докладва: г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС

37. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, кв. 10 по плана на с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва: г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС

38. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА: ОТНОСНО: Одобряване структурата и числеността на Общинска администрация – Пазарджик.

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност