Проекти на нормативни документи, внесени в Общински съвет - Пазарджик
ДАТА: ДОКУМЕНТИ:
 публикувано:
08/05/2020
 Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик

Приложения:

    1. Работен проект – Приложение № 1 - предложение за проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
    3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик. Съдокладчик: Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.


 публикувано:
08/03/2020
Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.
    5. СПРАВКА по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове


  публикувано:
07/03/2020
 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

    Приложения:

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.

СПРАВКА
по чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове
За отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик публикувано:
24/02/2020

 Проект на Правилник за изменение на Правилника за дейността на Обществения посредник
 публикувано:
07/02/2020
 
Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация

 публикувано:
20/11/2019
 ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация


Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му се Общинска администрация.
  АРХИВ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАНДАТ 2014 - 2019
публикувано:
10/04/2019
 Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик

Приложения:

1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
публикувано:
23/01/2019
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

Приложения:
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

публикувано:
21/12/2018
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

     Приложения:

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
    3. Доклад от Георги Шикерджиев – управител на БМ "Паркинги и охрана" към Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
 публикувано:
19/12/2018
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

    Документи:

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.
публикувано:
19/12/2018
 Проект на решение
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.


М О Т И В И

От Радка Кежева – Председател Комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик,
към проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.


ДЕКЛАРАЦИЯ
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

 публикувано:
15/11/2018
 Проект на Наредба за организацията на движението на територията на община Пазарджик

    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Шикерджиев – управител на Бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана” при Община Пазарджик.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.


 публикувано:
23/07/2018
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества
    Приложения:
    1. Работен проект - предложение за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор на Дирекция "Бюджет и общинска собственост" към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
    4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда на учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.

 публикувано:
19/06/2018
 ПРОТОКОЛ от Обществена консултация на Проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

СПРАВКА за постъпилите предложения по Проекта на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

 публикувано:
19/06/2018
 ПРОТОКОЛ от Обществена консултация на Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик

СПРАВКА за постъпилите предложения по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик

Становище на Изп. директор на АХУ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик

Становище на МВР

Становище на ПАО

 публикувано:
10/05/2018
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик; Работен проект; Мотиви; Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт; Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
 публикувано:
10/05/2018
 Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи. Работен проект; Мотиви; Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт; Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
 публикувано:
16/02/2018


----------------
 публикувано:
20/03/2018
 Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик; Мотиви; Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт;  Частична предварителна оценка на въздействието на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
--------------------------------------
ПРОТОКОЛ  от Обществена консултация на Проекта на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

СПРАВКА за постъпилите предложения по Проекта за Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

 публикувано:
15/02/2018
----------------
 публикувано:
20/03/2018
М О Т И В И към проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

-----------------------------------
ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността но общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация


 публикувано:
11/08/2017
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
(Доклад, Мотиви, Проект на Наредба, Частична предварителна оценка)

 публикувано:
10/08/2017
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудително преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи (Предложение, Мотиви, Частична оценка на въздействие, Доклад на вносителя!
  публикувано:
03/07/2017
  ПРОЕКТ на НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Пазарджик
  ДОКЛАД от Евтим Янев, Димитър Петков и Стоян Парпулов - членове на временната комисия към Общински съвет Пазарджик, по решение № 151/28.08.2016 г.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
  ПРИЛОЖЕНИЯ
 публикувано:
21/04/2017
 ПРОЕКТ!
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2017 г.
 публикувано:
17/03/2017
 НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Пазарджик /Проект/

ПРИЛОЖЕНИЯ
Заявление образец
Приложение1
Приложение2
Приложение3
Приложение4

 публикувано:
21/12/2016
 1. Работен проект на наредба за организацията на движението на територията на община Пазарджик.
 
  2. Предложение и мотиви от Евтим Янев, Стоян Парпулов и Димитър Петков – членове на Временната комисия към Общински съвет – Пазарджик.
 
  3. Доклад от Евтим Янев, Стоян Парпулов и Димитър Петков – членове на Временната комисия към Общински съвет – Пазарджик.
 
   4. Частична предварителна оценка на въздействието.

 публикувано:
08/12/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. В
    Приложение:
    1. Работен проект - предложение, ведно със справка за определяне разходоориентиран размер на таксите, предложени за изменение по Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС в Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Съдокладчици: Минко Минков – началник отдел „МДТ”; Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”; Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН; Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”; Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик.
публикувано:
24/11/2016
 Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
  публикувано:
12/10/2016
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
 публикувано:
12/09/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.
публикувано:
09/09/2016
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

Предложение

Мотиви

Приложение2

Приложение3

публикувано:
13/07/2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ  НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
публикувано:
13/07/2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 публикувано:
08/07/2016
Проект на НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Вносител:ТОДОР ПОПОВ, Кмет на Община Пазарджик
 публикувано:
08/07/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
Вносител:ТОДОР ПОПОВ, Кмет на Община Пазарджик
 публикувано:
09/05/2016
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик
Вносител: Радка Кежева, Общински съветник и председател на комисия
 публикувано:
12/04/2016
 Проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
Вносител: Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик
публикувано:
12/04/2016
 Проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
Вносител:  Представителна група общински съветници "НФСБ и НС"
  публикувано:
08/01/2016

 Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Вносител: Димитър Петков, общински съветник
 публикувано:
05/01/2016
 Проект на  Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пазарджик и издаване на сертификати клас В 
/Предложение; Мотиви към Проекта на Наредба;  Проект на   Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пазарджик и издаване на сертификати клас В; Проект на решение./

публикувано:
20/11/2015
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МОТИВИ, ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
 АРХИВ >>> Проекти на нормативни документи, внесени в Общински съвет - Пазарджик (2011-2015)

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност