Проекти на нормативни документи, внесени в Общински съвет - Пазарджик
ДАТА: ДОКУМЕНТИ:
 публикувано:
10/05/2018
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик; Работен проект; Мотиви; Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт; Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
 публикувано:
10/05/2018
 Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи. Работен проект; Мотиви; Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт; Частична предварителна оценка на въздействието на Наредба за допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
 публикувано:
16/02/2018


----------------
 публикувано:
20/03/2018
 Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик; Мотиви; Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт;  Частична предварителна оценка на въздействието на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
--------------------------------------
ПРОТОКОЛ  от Обществена консултация на Проекта на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

СПРАВКА за постъпилите предложения по Проекта за Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

 публикувано:
15/02/2018
----------------
 публикувано:
20/03/2018
М О Т И В И към проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

-----------------------------------
ПРОТОКОЛ от обществено обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността но общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация


 публикувано:
11/08/2017
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
(Доклад, Мотиви, Проект на Наредба, Частична предварителна оценка)

 публикувано:
10/08/2017
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудително преместване и принудително задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи (Предложение, Мотиви, Частична оценка на въздействие, Доклад на вносителя!
  публикувано:
03/07/2017
  ПРОЕКТ на НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Пазарджик
  ДОКЛАД от Евтим Янев, Димитър Петков и Стоян Парпулов - членове на временната комисия към Общински съвет Пазарджик, по решение № 151/28.08.2016 г.
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
  ПРИЛОЖЕНИЯ
 публикувано:
21/04/2017
 ПРОЕКТ!
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2017 г.
 публикувано:
17/03/2017
 НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Пазарджик /Проект/

ПРИЛОЖЕНИЯ
Заявление образец
Приложение1
Приложение2
Приложение3
Приложение4

 публикувано:
21/12/2016
 1. Работен проект на наредба за организацията на движението на територията на община Пазарджик.
 
  2. Предложение и мотиви от Евтим Янев, Стоян Парпулов и Димитър Петков – членове на Временната комисия към Общински съвет – Пазарджик.
 
  3. Доклад от Евтим Янев, Стоян Парпулов и Димитър Петков – членове на Временната комисия към Общински съвет – Пазарджик.
 
   4. Частична предварителна оценка на въздействието.

 публикувано:
08/12/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. В
    Приложение:
    1. Работен проект - предложение, ведно със справка за определяне разходоориентиран размер на таксите, предложени за изменение по Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
    2. Мотиви за необходимостта от приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
    3. Доклад от Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС в Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Съдокладчици: Минко Минков – началник отдел „МДТ”; Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”; Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН; Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”; Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик.
публикувано:
24/11/2016
 Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик
  публикувано:
12/10/2016
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
 публикувано:
12/09/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.
публикувано:
09/09/2016
Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие

Предложение

Мотиви

Приложение2

Приложение3

публикувано:
13/07/2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА  ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ  НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
публикувано:
13/07/2016
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 публикувано:
08/07/2016
Проект на НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Вносител:ТОДОР ПОПОВ, Кмет на Община Пазарджик
 публикувано:
08/07/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
Вносител:ТОДОР ПОПОВ, Кмет на Община Пазарджик
 публикувано:
09/05/2016
Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик
Вносител: Радка Кежева, Общински съветник и председател на комисия
 публикувано:
12/04/2016
 Проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
Вносител: Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик
публикувано:
12/04/2016
 Проект на решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик
Вносител:  Представителна група общински съветници "НФСБ и НС"
  публикувано:
08/01/2016

 Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Вносител: Димитър Петков, общински съветник
 публикувано:
05/01/2016
 Проект на  Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пазарджик и издаване на сертификати клас В 
/Предложение; Мотиви към Проекта на Наредба;  Проект на   Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Пазарджик и издаване на сертификати клас В; Проект на решение./

публикувано:
20/11/2015
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И МОТИВИ, ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
 АРХИВ >>> Проекти на нормативни документи, внесени в Общински съвет - Пазарджик (2011-2015)

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност