ДНЕВЕН РЕД


ВНЕСЕНИ в ОбС - Пазарджик ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ:


Писмо до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАЗАРДЖИК


ПРЕДЛОЖЕНИЕ от
Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик
Относно: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2016 г.    1. Приложение №1 – отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г.;

    2. Приложение №2 – отчет за касовото изпълнение на собствените приходи по бюджета за 2016 г.;

    3. Приложение №3 – отчет за касовото изпълнение на бюджетните разходи по функции за 2016 година;

    4. Приложение №4 – отчет за изпълние на капиталовите разходи – бюджет, СЕС за 2016 год.;

    5. Приложение №5 – отчет на разходите финансирани чрез §40-00 "постъпления от продажба на общински нефинансови активи" за 2016;

    6. Приложение №6 – отчет на  индикативен годишен разчет  за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016г.;

    7. Приложение №7 – отчет за размера на общинския дълг за 2016 г.;

    8. Приложение №8 – отчет за дълга на лицата по чл.40 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик;

    9. Приложение №9 – отчет на разплатените просрочени задължения за 2016 г.;

    10. Приложение №10 – Обяснителна записка за касовото изпълнение на бюджета и на средствата от ЕС за 2016 г.


-------------------------------------------------------------------------------


Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 27.04.2017г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.03.2017г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 23.02.2017г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.01.2017г.

Проект на дневен ред на извънредна сесия на ОбС Пазарджик за 29.12.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 21.12.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 24.11.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.10.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.09.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 28.07.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.06.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.05.2016г.

Проект на дневен ред на тържествена сесия на ОбС Пазарджик за 19.05.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 27.04.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.03.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 25.02.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.01.2016г.

Проект на дневен ред на извънредна сесия на ОбС Пазарджик за 14.01.2016г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.12.2015г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 17.12.2015г.

Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.11.2015г.

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.