ПРОТОКОЛ № 19
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л № 19


от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 26 ноември 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Димитър Спасов Димитров, Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева – Делева, Иван Калоферов Шуманов, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов, Надя Спасова Клисурска.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Марина Костадинова Манолчева, Васил Иванов Попов, Любомир Ангелов Любомиров.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Живко Димитров Божилов, Роман Цветанов Цветков, Петър Георгиев Панайотов, Евтим Николов Янев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Емил Стоянов Йончев, Петър Андреев Ангелов.
ІХ. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.
Х. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІ. От ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ: Георги Ангелов Георгиев.
ХІІІ. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Христо Георгиев Тодоров.
ХІV. От ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”: Лъчезар Димитров Кръстев.
Отсъстваха общинските съветници: Атанас Василев Кръстев и Бойка Грозева Маринска.

Г-н Йорданов откри редовното заседание на общинския съвет.
Г-н Йорданов съобщи, че е постъпило уведомление от представителната група на общинските съветници от ПП ГЕРБ, с което те уведомяват, че като председател на групата е оттеглен Атанас Василев Кръстев и е избран на негово място Любомир Любомиров.
Г-н Йорданов съобщи още, че е постъпил един материал, който той предлага да бъде включен като точка в дневния ред, под номер 10. Прие се с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Одобрение за финансиране на проект за библиотерапия с деца със специални образователни потребности от ДЦДУ “Вяра, Надежда, Любов” – гр. Пазарджик.
Докладва: Иво Русев – председател на ПК “Култура и вероизповедание”

2. Проект за поставяне на паметен знак – мраморна плоча с възпоменателен надпис, по случай 20 години от провеждането на първия митинг в гр. Пазарджик срещу тоталитарната власт на БКП.
Докладва: Красимир Темнилов – общински съветник

3. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Докладва: Румен Кожухаров – секретар на Общината

4. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
Докладва: Румен Кожухаров – секретар на Общината

5. Учредяване на срочно безвъзмездно право на ползване на Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа” – гр. Пазарджик, поделение на КТ “Подкрепа”, върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Докладва: Иван Стефанов – управител на БМ СПЖНФСИ

6. Утвърждаване на предложение за химн на Община Пазарджик.
Докладва: Георги Спасов – директор на дирекция “Образование и култура”

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в гр. Пазарджик и селата Априлци и Пищигово.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

8. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик чрез продажба на частта на Общината в УПИ ІІІ-437 в кв. 53 «а» по плана на с. Паталеница.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

9. Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в селата Драгор, Дебръщица, Синитево, Ивайло , Мало Конаре и Пищигово.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

11. Преструктуриране на «Защитено жилище» в гр. Пазарджик, за деца и младежи, в «Наблюдавано жилище» за младежи до 30 годишна възраст, като делегирана от държавата на общините дейност.
Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция «Социални дейности»

12. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция «Социални дейности»

13. Питания.

Г-н Благо Петров поиска думата, за да предложи с едноминутно мълчание да бъде почетена паметта на 200-те хиляди офицери и войници, паднали във войните за национално обединение. Изказването на г-н Петров беше по повод 90-тата годишнина от подписването на Ньойския договор.

По първа точка от дневния ред докладва общинския съветник Иво Русев – относно одобрение за финансиране на проект за библиотерапия с деца със специални образователни потребности от ДЦДУ “Вяра, Надежда, Любов” – гр. Пазарджик. Становищата на комисиите бяха положителни.
Изказване направи д-р Пещерлиев.
Г-н Попов съобщи, че Общината ще отдели 3000 лв. от бюджета, а останалите 1000 лв. ще бъдат осигурени от спонсори. Г-н Русев прие.
Предложения и изказвания нямаше.
Предложението с проект за решение беше прието с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По втора точка докладва общинския съветник Красимир Темнилов, относно проект за поставяне на паметен знак – мраморна плоча с възпоменателен надпис, по случай 20 години от провеждането на първия митинг в гр. Пазарджик срещу тоталитарната власт на БКП.
Постоянна комисия “Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението” излезе с отрицателно становище. Предложение имаше от ПК “Устройство на територията”.
Изказване направи г-н Илия Джамбазов. Предложения и въпроси нямаше.
Проектът за решение беше приет с 27 гласа – за, против – 2, въздържали се – 8.
По трета точка докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината, относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададоха г-н Лъчезар Кръстев, г-н Йордан Димитров и г-н Благо Танков. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 10.
По четвърта точка докладва Румен Кожухаров – секретар на Общината, относно проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададоха г-н Лъчезар Кръстев и г-н Горчев. Предложения нямаше. Изказване направи г-н Попов.
Решението се взе с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 15.
По пета точка докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ, относно учредяване на срочно безвъзмездно право на ползване на Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа” – гр. Пазарджик, поделение на КТ “Подкрепа”, върху недвижим имот – частна общинска собственост.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване, с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По шеста точка докладва г-н Георги Спасов – директор дирекция “Образование и култура”, относно утвърждаване на предложение за химн на Община Пазарджик.
Становищата на комисиите бяха положителни. Предложение имаше ПК “Култура и вероизповедание” – да се създаде работна група, която да одобри един от трите текста, който след това да бъде даден на композитори за изготвяне на музика към него.
Трите варианта за химн бяха прослушани от общинските съветници.
Предложение направи г-н Хараламбиев. Г-н Попов изрази становището на общинска администрация. Предложения направиха г-н Русев и г-н Горчев.
Общинските съветници приеха текста, предложен от Борислав Петров и Митко Начев – гласували за – 30, против – 0, въздържали се – 1.
Срокът за представяне на варианти за музика към текста беше приет да е до 28 февруари 2010 година – гласували за – 38, против – 0, въздържали се – 0.
По седма точка докладва инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС, относно продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в гр. Пазарджик и селата Априлци и Пищигово.
Становищата на комисиите бяха положителни. Г-жа Йорданова съобщи за допусната техническа грешка в проекта за решение. Въпроси зададе г-н Горчев. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 13.
По осма точка докладва инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС, относно прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик чрез продажба на частта на Общината в УПИ ІІІ-437 в кв. 53 «а» по плана на с. Паталеница.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с поименно гласуване с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По девета точка докладва инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС, относно разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот.
Становищата на комисиите бяха положителни. Предложение имаше от ПК «Общинска собственост». Отношение взе г-н Попов. Въпроси и предложения нямаше.
Прие се основното предложение, с поименно гласуване с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По десета точка докладва инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС, относно продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в селата Драгор, Дебръщица, Синитево, Ивайло , Мало Конаре и Пищигово.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададоха г-н Горчев, г-н Лъчезар Кръстев и г-н Гинин. Пояснение направи г-н Попов.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 5.
По единадесета точка докладва г-жа Стефка Кадийска – гл. експерт в дирекция «Социални дейности», относно преструктуриране на «Защитено жилище» в гр. Пазарджик, за деца и младежи, в «Наблюдавано жилище» за младежи до 30 годишна възраст, като делегирана от държавата на общините дейност.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По дванадесета точка докладва г-жа Стефка Кадийска – гл. експерт в дирекция «Социални дейности», относно изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По тринадесета точка – питания, въпроси към кмета на общината отправиха г-н Парпулов, г-н Лъчезар Кръстев, г-н Гинин, г-н Божилов.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.Съставил съкратения     Председател на Общински
протокол:                        съвет – Пазарджик:
           /Д. Терзийска/               /инж. Георги Йорданов/


сряда 02 декември 2009 - 16:46:49

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност