ПРОТОКОЛ №18
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К
П Р О Т О К О Л  № 18

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 12 ноември 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Димитър Спасов Димитров, Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева – Делева, Иван Калоферов Шуманов, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов, Надя Спасова Клисурска.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Марина Костадинова Манолчева, Васил Иванов Попов, Любомир Ангелов Любомиров.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Живко Димитров Божилов,  Роман Цветанов Цветков, Петър Георгиев Панайотов, Евтим Николов Янев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Емил Стоянов Йончев, Петър Андреев Ангелов.
ІХ. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.
Х. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІ. От ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ: Георги Ангелов Георгиев.
ХІІІ. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Христо Георгиев Тодоров.
ХІV. От ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”: Лъчезар Димитров Кръстев.
НЕЗАВИСИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: Неделка Тодорова Янакиева.
Отсъстваха общинските съветници: Атанас Василев Кръстев, Бойка Грозева Маринска.


Г-н Йорданов откри извънредното заседание на общинския съвет.
Г-н Горчев съобщи, че оттегля точка втора от дневния ред.
Г-н Йорданов съобщи, че са постъпили четири допълнителни материала, които той предлага да бъдат включени като извънредни точки в дневния ред.
Предложението първият допълнителен материал - Изменение и допълнение на Решение № 13 от 23 януари 2004 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1, да стане точка 3 от дневния ред беше прието с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 10.
    Точка четвърта да стане: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2009 год., гласуваха за – 26 съветника, против – 0, въздържали се – 11.
    Точка пета да стане: Актуализация на “Програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г.” гласуваха 26 съветника, против – 2, въздържали се – 9.
    Шеста точка – Промяна на Решение № 238/18.12.2008 год., взето с Протокол № 20 за УПИ XIII – за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Черногорово; Решение № 8/20.01.2009 год., взето с Протокол № 2 за поземлени имоти №№ 059030 и 059035 в местност “Фондовете” по КВС на с. Сарая; Решение № 53/26.03.2009 год., взето с Протокол № 5 за поземлен имот № 51001 в местност “Залива” по КВС на с. Гелеменово и Решение № 81/23.04.2009 год., взето с протокол № 7 за УПИ XIV – търговия и услуги в кв. 41 по плана на с. Овчеполци, беше приета с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 8.
С 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 10, общинските съветници приеха следния


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  :

1. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик.
    Докладва: Благо Петров – общински съветник

2. Попълване състава на Временната комисия за проверка състоянието на търговските дружества с общинско имущество.
    Докладва: Румен Димитров – общински съветник

3. Изменение и допълнение на Решение № 13 от 23 януари 2004 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1.
Докладва: Петър Петров – зам.-кмет на Община Пазарджик

4. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2009 год.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС при Община Пазарджик

5. Актуализация на “Програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г.”
Докладва: инж. Славка Стойчева – директор дирекция ТСУ, съдокладчик: инж. Ирина Калоянова – гл. експерт към дирекция ТСУ

6. Промяна на Решение № 238/18.12.2008 год., взето с Протокол № 20 за УПИ XIII – за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Черногорово; Решение № 8/20.01.2009 год., взето с Протокол № 2 за поземлени имоти №№ 059030 и 059035 в местност “Фондовете” по КВС на с. Сарая; Решение № 53/26.03.2009 год., взето с Протокол № 5 за поземлен имот № 51001 в местност “Залива” по КВС на с. Гелеменово и Решение № 81/23.04.2009 год., взето с протокол № 7 за УПИ XIV – търговия и услуги в кв. 41 по плана на с. Овчеполци.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

7. Питания.


    По първа точка докладва г-н Благо Петров – общински съветник. Разискванията по точката обхванаха текстовете от чл. 43 до преходните и заключителни разпоредби, включително. Въпроси и предложения по текстовете на наредбата отправиха Йордан Димитров, Румен Димитров, Петър Горчев, Цанко Бангьозов, Тодор Джамбов, Неделка Янакиева, Надя Клисурска.
Наредбата беше приета с 23 гласа – за, против – 3, въздържали се – 8.
По втора точка докладва г-н Румен Димитров – общински съветник. Г-н Божилов предложи на мястото на Иван Иванов в комисията за проверка на дружествата с общинско имущество да бъде избран Евтим Янев. Прие се – гласували за – 33, против – 0, въздържали се – 0.
Проектът за решение беше приет с 34 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По трета точка докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на общината. Въпроси и предложения нямаше.
Решението беше взето с поименно гласуване, с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По четвърта точка докладва г-н Тодор Попов – кмет на общината. Въпрос зададе г-н Йордан Димитров. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване, с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 9.
По пета точка докладва инж. Славка Стойчева, директор дирекция ТСУ.
Г-н Попов направи пояснение по материала. Предложения направиха г-н Горчев и г-н Янев. Г-н Горчев оттегли предложението си. Г-н Попов прие предложението на г-н Янев за отпадане на текст от програмата.
Проектът за решение беше приет с 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3, след оспорване на първото гласуване от г-н Гинин.
По шеста точка докладва г-н Попов – кмет на общината. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване, с 24 гласа – за, против – 2, въздържали се – 11.
По седма точка питания към кмета на общината отправиха г-н Горчев, г-н Парпулов, г-н Димитър Димитров, г-н Йордан Димитров, г-н Роман Цветков, г-н Георги Георгиев, г-н Георги Йорданов.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.Съставил съкратения                    Председател на Общински
протокол:                            съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/                       /инж. Георги Йорданов/                

четвъртък 19 ноември 2009 - 09:34:42

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност