РЕШЕНИЕ №211
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К
Р Е Ш Е Н И Е
№ 211

от 12 ноември 2009 г., взето с Протокол №18

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик.

 
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Благо Петров и на Временната комисия за изготвяне проект за решение за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинска администрация, и след станалите разисквания,

 

Р Е Ш И:


Приема измененията и допълненията на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик, съгласно Приложение №1 към решението.

 
Общ брой на общинските съветнициПри-съствали“За”“Против”“Въздържали се”
41342338


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

четвъртък 19 ноември 2009 - 08:51:59

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност