ПРОТОКОЛ №17
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  № 17

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 29 октомври 2009 г. от 13.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Димитър Спасов Димитров, Красимира Василева Радева – Делева, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов, Надя Спасова Клисурска.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Атанас Василев Кръстев, Марина Костадинова Манолчева, Васил Иванов Попов, Любомир Ангелов Любомиров.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Живко Димитров Божилов,  Роман Цветанов Цветков, Петър Георгиев Панайотов, Евтим Николов Янев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ: Бойка Грозева Маринска.
ІХ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Емил Стоянов Йончев, Петър Андреев Ангелов.
Х. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.
ХІ. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІІ. От ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ: Георги Ангелов Георгиев.
ХІV. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Христо Георгиев Тодоров.
ХІV. От ПП РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”: Лъчезар Димитров Кръстев.
Отсъстваха общинските съветници: Иво Стайков Русев, Иван Калоферов Шуманов, Неделка Тодорова Янакиева.


Г-н Йорданов откри редовното заседание на общинския съвет.
Г-н Йорданов прочете решение на групата съветници от “Коалиция на предприемачите”, съгласно което за председател на представителната група е избран Живко Божилов, а за зам.-председател – Евтим  Янев.
Г-н Йорданов съобщи, че са постъпили заявления от Петър Ангелов и от Благо Петров, с които те уведомяват, че от 28.10.2009 г. вече не са членове на Представителната група “Алианс за Пазарджик”. Г-н Йорданов прочете и протокол №1 от 28.10.2009 г., внесен от общинските съветници Благо Петров, Петър Ангелов и Георги Георгиев, съгласно който те образуват представителна група на партиите ВМРО, БЗНС и НДСВ, която се представлява от Благо Петров, а зам.-председател е Георги Георгиев.
Г-н Йорданов съобщи, че са постъпили два материала, които той предлага да бъдат включени в дневния ред – предложение за назначаване на съдебни заседатели  в Окръжен съд – Пазарджик за съдебен мандат 2010-2015 г. и предложение за назначаване на съдебни заседатели  за съдебен мандат 2010-2015 г. за Районен съд – Пазарджик.
Г-н Румен Димитров предложи в дневния ред да бъде включена и точка относно попълване състава на Временната комисия за проверка състоянието на търговските дружества с общинско имущество и удължаване срока на работата и. Прие се – гласували за – 33, против – 0, въздържали се – 0.
Г-н Тодор Тодоров предложи неговото предложение за откриване на процедура за избор на обществен посредник да бъде разделено на две точки – промяна на правилника за дейността на обществения посредник и откриване на процедура за избор на обществен посредник, които да станат съответно точки 5 и 6 в дневния ред. Прие се с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Предложенията за назначаване на съдебни заседатели бяха гласувани да бъдат съответно точки 7 и 8 – гласували за – 33, против – 0, въздържали се – 0.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  :


1. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик.
    Докладва: Благо Петров – общински съветник.

2. Обявяване на имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

3. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик.
    Докладва: Живко Божилов – общински съветник

4. Утвърждаване на нови цени на билети и карти за тролейбусния транспорт.
    Докладва: Тодор Тодоров – общински съветник

5. Промяна в Правилника за дейността на обществения посредник.
    Докладва: Тодор Тодоров – общински съветник

6. Откриване на процедура за избор на обществен посредник на община Пазарджик.
    Докладва: Тодор Тодоров – общински съветник

7 Изготвяне на предложение до Апелативен съд – гр. Пловдив, за назначаване на съдебни заседатели за съдебен мандат 2010-2015 г. в Окръжен съд – Пазарджик.
    Докладва: Йордан Стефанов – председател на Временната комисия

8. Изготвяне на предложение до Окръжен съд – Пазарджик, за назначаване на съдебни заседатели за съдебен мандат 2010-2015 г.
    Докладва: Йордан Стефанов – председател на Временната комисия

9. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, на Община Пазарджик за 2009 г.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

10. Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС и съдокладчик инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС

11. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2010 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

12. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2010 г. на НК ЖИ Железопътна секция – Пловдив.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

13. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2010 г. на «ВиК» ЕООД – Пазарджик, в ликвидация.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

14. Актуализация на «Програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 г.».
Докладва: инж. Славка Стойчева – директор дирекция ТСУ, съдокладчжик инж. Ирина Калоянова – гл. експерт в дирекция ТСУ

15. Проект за ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ и схемите към него – окончателен проект на част «Руски І» и «Руски ІІ», гр. Пазарджик, представляваща територията, заключена между бул. «Цар Освободител», бул. «Ал. Стамболийски», бул. «Христо Ботев» и ул. «Любен Боянов».
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на Общината.

16. Обявяване за частна общинска собственост на УПИ Х-жилищно строителство, в кв. 30 по плана на с. Дебращица.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

17. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в гр. Пазарджик и селата Хаджиево и Сарая.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

18. Промяна на част от Решение №238/18.12.2008 г., взето с Протокол №20, за УПИ ХІІІ-за търговия и услуги в кв. 44 по плана на с. Черногорово; Решение №8/20.01.2009 г., взето с Протокол №2, за поземлени имоти №№059030 и 059035 в местност «Фондовете» по КВС на с. Сарая; част от Решение №53/26.03.2009 г., взето с Протокол №5 за поземлен имот №51001 в местност «Залива» по КВС на с. Гелеменово и част от Решение №81/23.04.2009 г., взето с Протокол №7 за УПИ ХІV-търговия и услуги в кв. 41 по плана на с. Овчеполци.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

19. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик чрез продажба на часта на Общината.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

20. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик чрез продажба на часта на Общината в УПИ ХІІ-търговия в кв. 17 по плана на с. Синитево.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

21. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС

22. Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост, представляващ терен за газстанция, с концесионна площ 824 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 55155.507.10.
    Докладва: инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция ФСДУС

23. Определяне на концесионер на обекти – публична общинска собственост, представляващи 16 броя терени за автобусни спирки, находящи се в гр. Пазарджик, съгласно транспортната схема на града, с обща концесионна площ 201 кв.м.
    Докладва: инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция ФСДУС

24. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №000507 по КВС на землище с. Пищигово, местност «Газиевица», площ 24.013 дка, с начин на трайно ползване «Водоем» - публична общинска собственост.
    Докладва: д-р Илия Томов – гл. експерт в дирекция ФСДУС

25. Избор на инвестиционни компоненти във връзка с реализацията на проект «Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик, които да бъдат включении във Формуляра за кандидатстване за финансиране на инфраструктурни проекти по ОП «Околна среда 2007-2013 г.».
Докладва: Румен Кожухаров – секретар на Общината

26. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитие на Община Пазарджик», който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП «Регионално развитие».
    Докладва: Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП

27. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик «Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища», който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП «Регионално развитие».
    Докладва: Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП

28. Кандидатстване на Община Пазарджик по проект «Красива България 2010» с обект «Младежки дом».
    Докладва: Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП

29. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
    Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция СД

30. Попълване състава на Временната комисия за проверка състоянието на търговските дружества с общинско имущество.
    Докладва: Румен Димитров – председател на Временната комисия

31. Питания.

    По първа точка докладва г-н Благо Петров. Разискванията по точката обхванаха текстовете от чл. 12 до чл. 43 включително. Въпроси зададоха Йордан Димитров, Цанко Бангьозов, Райко Живков, Петър Горчев, Благо Танков, Лъчезар Кръстев. Предложения направиха Янко Ангелов, Йордан Димитров, Румен Димитров, Ремзи Хюсеин,  Цанко Бангьозов, Петър Панайотов.
Г-н Благо Танков направи процедурно предложение да се прекратят дебатите и разискванията да продължат на следващата сесия.
Прие се с 22 гласа – за, против – 5, въздържали се – 6.
    По втора точка докладва г-н Тодор Попов – кмет на общината. Изказване направи г-н Горчев. Предложение направи г-н Евтим Янев. Прие се – гласували за – 23, против – 0 , въздържали се – 5.
    Проектът за решение не беше приет – гласували /поименно/ за – 26, против – 6, въздържали се – 4.
    Г-н Йорданов предложи десет минути почивка. Прие се – гласували за – 27, против – 5, въздържали се – 0.
    /ПОЧИВКА/

    По трета точка докладва г-н Живко Божилов – общински съветник. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    По четвърта точка докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник. Становищата на комисиите бяха положителни. Отношение по материала взе г-н Попов. Въпрос задададе г-н Горчев. Предложения направиха г-н Темнилов и г-н Парпулов. Вносителят направи корекции в предложението си.
    Проектът за решение с измененията беше приет с 24 гласа – за, против – 2, въздържали се – 6.
    По пета точка докладва г-н Тодор Тодоров. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложения имаше от постоянните комиссии «Финанси и бюджет», «Устройство на територията», «Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението», «Здравеопазване и социална политика».
    Предложения направиха г-н Йордан Димитров, г-н Стоян Парпулов. Изказвания направиха г-н Джамбов, г-н Горчев, г-н Хараламбиев. Гласува се предложението на г-н Парпулов – за – 32, против – 0, въздържали се – 2. Прие се.
    Целият проект за решение беше приет с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
    По шеста точка докладва г-н Тодор Тодоров. Г-н Живков предложи за член на комисията Тодор Тодоров.     Г-н Горчев предложи Йордан Димитров. Г-н Атанас Кръстев предложи Марина Манолчева, г-н Темнилов предложи Румен Димитров, г-н Хараламбиев предложи Стоян Парпулов, г-н Петър Ангелов предложи Георги Георгиев, г-н Бангьозов предложи Красимир Първанов. Г-н Хюсеин предложи Янко Ангелов.
    Г-н Тодор Тодоров предложи Илко Борисов като представител на Сдружение «Партньори ДИТ».
    Г-н Хараламбиев предложи Любомир Илков и Митко Начев, като представители на медиите.
    Изказване направи г-жа Манолчева. Г-н Парпулов си направи отвод. Г-н Хараламбиев оттегли предложението си за Митко Начев.
    Анблок членовете на комисията бяха приети с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    Проектът за решение беше приет с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    По седма точка докладва г-н Йордан Димитров – председател на Временната комисия за подготвяне на предложения за представяне на кандидатури за съдебни заседатели в Окръжен съд и Районен съд – Пазарджик.
    Въпроси и предложения нямаше. Прие се с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    По осма точка докладва г-н Йордан Димитров. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    По девета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни, с изключение на ПК «Законност», която имаше отриацателно становище.
Пояснение по материала направи г-н Попов. Изказване направи г-н Йордан Димитров.
Проектът за решение не беше приет – гласували /поименно/ за – 19, против – 6, въздържали се – 7.
По десета точка докладва г-н Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Прие се с поименно гласуване – за – 33, против – 0, въздържали се – 0.
По единадесета точка докладва г-н Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни.
Г-н Благо Танков съобщи, че няма да участва в обсъждането и гласуването на точки 11, 12, 13 и 14, поради наличие на конфликт на интереси.
Въпроси и предложения по материала нямаше. Прие се с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По дванадесета точка докладва г-н Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По тринадесета точка докладва г-н Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с 30 гласа – за, против – 1, въздържали се – 0.
По четиринадесета точка докладва г-ца Славка Стойчева – директор дирекция ТСУ. Становищата на комисиите бяха положителни.
Въпроси зададоха г-н Лъчезар Кръстев, г-н Йончев, г-н Янев. Предложения направиха г-н Горчев и г-н Гинин.
Изказвания по темата направиха и Костадин Янев – член на партия «Зелените» и Емануил Христев – кмет на с. Главиница.
Предложението на г-н Гинин беше от програмата за управление на дейностите по отпадъците да отпадне «изграждане на завод за изгаряне» и не беше прието – гласували за – 13, против – 4, въздържали се – 147.
Предложението на г-н Горчев беше за създаване на комисия, която да търси и предложи алтернативна площадка за депо за твърди битови отпадъци, на територията на община Пазарджик, в случай, че сега определената площадка бъде отхвърлена. Не се прие – гласували за – 16, против – 2, въздържали се – 13. Необходими бяха 21 гласа.
Проектът за решение не беше приет – гласували за – 15, против – 4, въздържали се – 15.
По петнадесета точка докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. Въпрос зададе г-н Гинин. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложения нямаше.
Прие се с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По шестнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова – началник отдел УОС към дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване – за – 29, против – 0, въздържали се – 0.
По седемнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпрос зададе г-н Гинин. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
По осемнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Въпрос зададе г-н Димитър Димитров. Изказвания направиха г-н Горчев, г-н Йордан Димитров, г-н Гинин. Предложение направи г-н Роман Цветков. Г-н Румен Димитров предложи решението да се гласува точка по точка. Прие се – гласували за – 19, против – 0, въздържали се – 10.
От гласуванията нито една точка не се прие.
Целият проект за решение беше гласуван /поименно/ и не се прие – гласували за – 19, против – 4, въздържали се – 6.
По деветнадесета точка докладва инж. Йорданова. Г-н Йорданов съобщи, че по тази точка е подадена декларация за конфликт на интереси от общинския съветник Красимир Темнилов.
Предложение направи г-жа Клисурска.
Прие се основното предложение, с поименно гласуване, с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 7.
По двадесета точка докладва инж. Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни.
Предложение направи г-жа Клисурска.
Прие се основното предложение, с поименно гласуване, с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
По двадесет и първа точка докладва инж. Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесет и втора точка докладва инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По двадесет и трета точка докладва инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По двадесет и четвърта точка докладва д-р Илия Томов – гл. експерт в дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По двадесет и пета точка докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с  25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесет и шеста точка докладва г-н Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпрос зададе г-н Лъчезар Кръстев. Г-н Попов отговори. Предложения нямаше.
Решението се взе с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесет и седма точка докладва г-н Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесет и осма точка докладва г-н Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпрос зададе г-н Лъчезар Кръстев. Г-н Попов отговори. Предложения нямаше.
Решението се взе с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесет и девета точка докладва г-жа Димитрия Церова – директор дирекция «Социални дейности». Становищата на комисиите бяха положителни. Въпрос зададе г-н Йорданов. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 26 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По тридесета точка докладва г-н Румен Димитров. Г-н Живко Божилов предложи за член на комисията Евтим Янев. Прие се с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Въпроси зададе г-н Тодор Джамбов.
Проектът за решение беше подложен на гласуване – за – 18, против – 0, въздържали се – 8. Не се прие.
По тридесет и първа точка въпроси към кмета на общината зададоха г-н Райко Живков, г-н Петър Горчев, д-р Неделчо Пещерлиев, г-н Петър Ангелов, г-н Йорданов, г-н Тодор Тодоров, г-н Лъчезар Кръстев, г-н Стоян Парпулов.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.Съставил съкратения                    Председател на Общински
протокол:                            съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/                       /инж. Георги Йорданов/              

четвъртък 05 ноември 2009 - 20:42:08

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност