26 от предложените общо 27 проекторешения гласува Общинският съвет


На основание чл.25,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на местния парламент инж. Георги Йорданов свика редовно заседание на Общински съвет- Пазарджик на 31 .07.2008г от 10.00ч в Пленарна зала на общината.
На заседанието от 41 общински съветници


присъствуваха 37 , както и кмета на община Пазарджик Тодор Попов, кметове на населени места в община Пазарджик, директори на дирекции, експерти  в общината, граждани и журналисти. 
   Дневният ред включваше 29 точки, като последна точка бе питания.  
   Общинските съветници  приеха предложени проекти за решения  по 26 точки.
   Решение по т.2 не се взе, тъй като вносителят Тодор Попов оттегли точката - Нова транспортна схема на община Пазарджик. Общинските съветници приеха аргумента , че е необходимо още време за уточняване и обсъждане с кметовете на населени места в общината. 
    Не бе приет предложеният проект за решение по т.10 от Дневния ред, тъй като за предложението гласуваха  по- малко от 2/3 от   общинските съветници.
   С 24 „За”,  1 „Против” и 11 ”Въздържали се” бе приет предложения проект за решение по т.1-
 Поемане на общински дълг чрез емитиране на общински облигации  за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
   С 25 „За”,  2 „Против” и  4 ”Въздържали се” бе приет предложения проект за решение по т.3-
Приемане на отчета на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2008г
   С 26 „За”, 5 „Против” и  4 ”Въздържали се” бе приет предложения проект за решение по т.4-
Актуализация на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2008 г. и определяне числеността на персонала към 01.07.2008 г..
  Протоколът от заседанието ще бъде подписан от инж. Георги Йорданов -председател на ОбС в  7- дневен срок от заседанието.
   Жителите на общината ще бъдат информирани за приетите актове в същия срок  чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на Общински съвет и на таблото на общината.
    

Елена Бонева
Началник на отдел обслужване на ОбС

вторник 15 юли 2008 - 14:05:00

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност