ПРОТОКОЛ № 15 от заседание на Общински съвет – Пазарджик, проведено на 1 октомври 2009 г. от 14.00 часа
П Р О Т О К О Л № 15

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 1 октомври 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Димитър Спасов Димитров, Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева-Делева, Иван Калоферов Шуманов, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов, Надя Спасова Клисурска.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Атанас Василев Кръстев, Марина Костадинова Манолчева, Васил Иванов Попов, Любомир Ангелов Любомиров.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Живко Димитров Божилов, Иван Димитров Неделчев, Георги Георгиев Гечев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ: Бойка Грозева Маринска.
ІХ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Петър Андреев Ангелов, Емил Стоянов Йончев.
Х. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.
ХІ. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІІ. От ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ”: Георги Ангелов Георгиев.
ХІV. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Христо Георгиев Тодоров
НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Лъчезар Димитров Кръстев, Неделка Тодорова Янакиева.
Отсъстваше общинския съветник Иван Стоянов Иванов.


Г-н Йорданов откри редовното заседание на общинския съвет. Г-н Йорданов честити празника на възрастните хора и професионален празник на певците и музикантите.
Г-н Йорданов съобщи, че поради отлагането на заседанието от 25-и септември за 1-ви октомври, получените допълнителни материали няма да бъдат разглеждани като извънредни точки, те са разгледани от постоянните комисии и са вмъкнати в дневния ред за днешното заседание.
Г-н Йорданов предложи една извънредна точка – Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за лица, които ще кандидатстват за съдебни заседатели в Окръжен съд – Пазарджик, която да стане първа точка в дневния ред.
Г-н Горчев прочете декларация от групата на БСП, свързана с работата на общинския съвет.
Г-н Йорданов съобщи, че са получени две заповеди от областния управител, с които той връща за ново обсъждане решения №№154 и 156 на Общинския съвет, взети на заседанието му на 10-и септември 2009 г. г-н Йорданов предложи те да бъдат включени в дневния ред под №6 и №7.
Г-н Йордан Димитров взе отношение по предложението. Г-н Димитров предложи също точката, касаеща наредбата за обществения ред, да бъде отложена и да стане предмет на специална сесия. Г-н Райко Живков също предложи тази точка да отпадне от дневния ред.
Гласували: за – 17, против – 13, въздържали се – 10. Не се прие.
Г-жа Янакиева предложи предложението за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред да стане точка 1.
Гласували: за – 19, против – 6, въздържали се – 15. Не се прие.
Г-н Лъчезар Кръстев предложи т. 15 да се раздели на седем отделни точки, касаещи всеки имот поотделно.
Гласували: за – 13, против – 7, въздържали се – 20. Не се прие.
Предложението точка първа да стане “Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за лица, които ще кандидатстват за съдебни заседатели в Окръжен съд – Пазарджик” се прие с 32 гласа – за, против – 3, въздържали се – 5.
Предложението точки 6 и 7 да станат обсъждане на върнатите решения съответно №154 и №156 се прие с 30 гласа – за, против – 3, въздържали се – 7.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 9 общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за лицата, чиито кандидатури за съдебни заседатели ще бъдат разгледани на заседание на общинския съвет.
Докладва: инж. Георги Йорданов – председател на Общинския съвет

2.Изменение на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства.
Докладва: Тодор Тодоров – общински съветник

3. Приемане на решение за учредяване и участие на Община Пазарджик в Сдружение с нестопанска цел “Изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Пещера, Белово, Лесичово, Брацигово, Септември, Ракитово, Батак и Велинград” – гр. Пазарджик, обл. Пазарджик.
Докладва: Петър Петров – зам.-кмет на общината

4. Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на револвиращ банков кредит в размер на 500 000 лева, с цел рефинансиране на съществуващ дълг в същия размер към “Общинска банка” АД.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, на Община Пазарджик за 2009 г.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

6. Ново обсъждане на Решение №154 на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13 от 10.09.2009 г.

7. Ново обсъждане на Решение №156 на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №13 от 10.09.2009 г.

8. Обявяване на имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в гр. Пазарджик и с. Главиница.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

10. Промяна на Решение №140 от 30.07.2009 г., взето с Протокол №12 за поземлени имоти в местност “Могилата” по КВС на с. Черногорово.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

11. Промяна на граници на част от УПИ ІV-търговия, услуги и гаражи в кв. 36 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, съгласно предложения проект за изменение на ПРЗ, с който за част от него се образува нов УПИ ХІ-7646 – търговия и жилищно строителство.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

12. Промяна на граници на част от УПИ ІV-търговия, услуги и гаражи в кв. 36 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, съгласно предложения проект за изменение на ПРЗ, с който за част от него се образува нов УПИ Х-7641 – търговия и жилищно строителство.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

13. Промяна на граници на част от УПИ ІV-търговия, услуги и гаражи в кв. 36 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик, съгласно предложения проект за изменение на ПРЗ, с който за част от него се образува нов УПИ ІХ-7640 – търговия и услуги.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

14. Приемане принципите на добро управление, формулирани в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво /Валенсия 2007/
Докладва: Румен Кожухаров – секретар на Общината

15. Продажба на поземлен имот №010015 по КВС на землище с. Мирянци -
частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

16. Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

17. Формиране на маломерна полудневна група в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», с. Росен, община Пазарджик, за учебната 2009/2010 г.
Докладва: Ангел Велков – зам.-кмет на общината

18. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост.
Докладва: Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

19. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
Докладва: д-р Александър Димитров – ръководител на БМ ОСДУ.

20. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик.
Докладва: Благо Петров – общински съветник

21. Питания.

По първа точка докладва инж. Георги Йорданов – председател на Общинския съвет.
Г-н Хараламбиев направи предложение за членове на комисията – Йордан Димитров, който да бъде и председател, Любомир Любомиров, Петър Горчев, Стоян Парпулов и Хари Хараламбиев.
Членовете бяха гласувани амблок – 38 – за, против – 0, въздържали се – 0. Прие се.
Целият проект за решение беше приет с 39 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По втора точка докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник.
Въпроси зададоха г-н Благо Танков и г-н Йордан Димитров. Изказване направи г-н Стоян Парпулов.
Проектът за решение беше приет с 18 гласа – за, против – 4, въздържали се – 13.
По трета точка докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на общината. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададоха г-н Лъчезар Кръстев и г-н Йорданов.
Г-н Румен Димитров предложи за представител на общината, освен кмета, Атанас Кръстев. Прие се – гласували за – 38, против и въздържали се нямаше.
Целият проект за решение беше приет с поименно гласуване с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По четвърта точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададоха г-н Горчев и г-н Лъчезар Кръстев. Предложения нямаше.
За – проектът за решение гласуваха 18, против – 4, въздържали се – 11. Не се прие-
Г-н Райко Живков оспори гласуването.
При повторното гласуване проектът за решение беше приет с поименно гласуване – гласували за – 21, против – 6, въздържали се – 11.
По пета точка докладва г-н Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Г-н Гайдаров направи допълнение към предложението. Прие се с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 9.
Изказване направи г-н Йордан Димитров. Г-н Петър Ангелов направи предложение. Прие се – гласували за – 28, против – 0, въздържали се – 6
Целият проект за решение беше приет с поименно гласуване – 23 гласа – за, против – 1, въздържали се – 14.
По шеста точка решение 154 беше прегласувано. Поименно гласуване: гласували за – 21, против – 3, въздържали се – 13. Прие се.
По седма точка решение 156 беше прегласувано. Поименно гласуване: гласували за – 27, против – 1, въздържали се – 9. Прие се.
По осма точка докладва г-жа Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС.
Становищата на комисиите бяха положителни, с изключение на ПК “Общинска собственост”. Отношение по материала взе г-н Попов.
Въпроси зададоха г-жа Надя Клисурска, г-н Румен Димитров, г-н Йордан Димитров. Изказвания направиха г-н Хараламбиев, г-н Пещерлиев, г-н Петър Ангелов, г-н Парпулов
Г-н Живков предложи прекратяване на разискванията. Прие се – гласували за – 32, против – 3, въздържали се – 4.
Проектът за решение не беше приет – гласували за – 26, против – 6, въздържали се – 8.
По девета точка докладва г-жа Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни, с изключение на ПК “Общинска собственост”.
Въпроси зададоха г-н Лъчезар Кръстев и г-н Гечев.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 24 гласа – за, против – 3, въздържали се – 8.
По десета точка докладва г-жа Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. ПК “Финанси и бюджет” имаше предложение за увеличаване на цената.
Прие се предложението на вносителя – с поименно гласуване за – 33, против – 1, въздържали се – 0.
По единадесета точка докладва г-жа Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложение направи г-н Лъчезар Кръстев. Прие се от вносителя.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По дванадесета точка докладва г-жа Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложение направи г-н Лъчезар Кръстев. Прие се от вносителя.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По тринадесета точка докладва г-жа Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложение направи г-н Лъчезар Кръстев. Прие се от вносителя.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Г-н Йорданов даде 10 минути почивка.
/ПОЧИВКА/
По четиринадесета точка докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината. Въпроси и предложения нямаше. Проектът за решение беше приет с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По петнадесета точка докладва г-н Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. ПК “Финанси и бюджет” и ПК “Общинска собственост” имаха предложения. Приеха се от вносителя, с изключение на условието да отпадне т. ІІ.3.2.
Г-н Лъчезар Кръстев направи предложение по проекто-договора. Прие се от вносителя.
Г-н Йордан Димитров направи предложение по конкурсните условия. Прие се от вносителя.
Проектът за решение с направените предложения беше приет с поименно гласуване – 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По шестнадесета точка докладва г-н Иван Йорданов – директор дирекция АПИО. Становищата на комисиите бяха положителни.предложение направи г-жа Клисурска. Г-н Попов направи пояснение по материала.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По седемнадесета точка докладва г-н Ангел Велков – зам.-кмет на Общината. въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По осемнадесета точка докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. Становищата на комисиите бяха положителни. Пояснение направи г-н Попов. Въпроси зададоха г-н Петър Горчев и г-н Лъчезар Кръстев.
Предложения направиха г-н Горчев и г-н Лъчезар Кръстев.
Г-н Румен Димитров предложи да се прекратят разискванията. Прие се с 34 гласа – за, против – 1, въздържали се – 1.
Проектът за решение, предложен от вносителя, беше приет с поименно гласуване с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
Г-н Горчев оспори гласуването.
При повторното гласуване проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 29 гласа – за, против – 2, въздържали се – 5.
Отрицателен вот обясни г-н Лъчезар Кръстев.
По деветнадесета точка докладва д-р Александър Димитров – управител на БМ ОСДУ. Становищата на комисиите бяха положителни. Г-н Димитров направи някои поправки в предложението.
Г-н Йордан Димитров направи предложение. Прие се от вносителя.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесета точка докладва г-н Благо Петров. Г-н Живков предложи материалът да остане за следваща сесия. Не се прие – гласували за – 12, против – 9, въздържали се – 5.
Разискванията започнаха по раздел втори. Точка първа беше приета с 20 гласа – за, против – 3, въздържали се – 4.
По точка втора въпрос зададе г-н Янко Ангелов. Точката беше приета с 19 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.
По точка трета изказвания направиха г-н Янко Ангелов, г-жа Неделка Янакиева, г-н Йордан Димитров.
Точката се прие с 21 гласа – против – 1, въздържали се – 5.
По точка четвърта предложения нямаше. Прие се с 22 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
По точка пета предложения нямаше. Уточнение направи г-н Йордан Димитров. Точката беше приета с 21 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По шеста точка предложение направи г-н Румен Димитров. Думата беше дадена на представител на РИОКОЗ. Въпроси зададоха г-н Лъчезар Кръстев, г-н Първанов, г-н Райко Живков, г-жа Янакиева, г-н Неделчев.
Точка шеста беше приета с 16 гласа – за, против – 2, въздържали се – 4.
По седма точка въпроси и изказвания направиха г-н Райко Живокв, г-жа Янакиева. Точката беше приета с 14 гласа – за, против – 4, въздържали се – 17.
По осма точка въпроси и изказвания направиха г-н Живков, г-н Хюсеин, г-жа Янакиева, г-н Първанов, г-н Лъчезар Кръстев, г-н Румен Димитров, г-н Бангьозов. Г-н Лъчезар Кръстев предложи точката да отпадне. Прие се с 13 гласа – за, против – 5, въздържали се – 7.
По точка десета въпроси зададе г-н Румен Димитров. Точката беше приета със 17 гласа – за, против – 1, въздържали се – 6.
По член трети, точка пъва въпроси нямаше. Прие се с 16 гласа – за, против – 2, въздържали се – 8.
Точка втора се прие с 18 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
В член 4, точка първа се прие с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Точка втора се прие с 22 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
В член пети точка първа беше приета с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
По точка втора въпрос зададе г-н Лъчезар Кръстев. Точката беше приета с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
По точка трета предложение направи г-жа Янакиева. Точката се прие с 20 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
По точка четвърта въпроси и изказвания направиха г-н Живков, г-н Джамбов, г-н Първанов. Точката беше приета с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
В член 6 точка първа беше приета с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Точка втора се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Член 7 се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Член 8 се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
В член 9 първа точка се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По втора точка въпрос зададе г-н Първанов. Точката беше приета с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Точка три се прие с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Точка 4 се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Точка 5 се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По т. 6 предложения направи г-жа Янакиева. Прие се от вносителя. Точката се прие с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
В член 10 точка 1 се прие с 21 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
По точка 2 въпрос зададе г-н Живков. Целият член 10 се прие с 20 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По член 11 предложения направиха г-н Лъчезар Кръстев и г-н Живков.
По т. 1 гласуваха 17 – за, против – 0, въздържали се – 0. Приема се.
Г-н Йорданов направи проверка на кворума. 22 съветника присъстваха. Заседанието продължи.
В член 11 т. 2 беше приета с 21 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Г-н Румен Димитров предложи Наредбата да продължи да бъде гледана на следващото заседание.
Г-н Джамбов предложи да се прекрати заседанието и на следващото редовно заседание да се продължат разискванията по наредата.
Процедурното предложение за прекратяване на заседанието беше прието – гласували за – 16, против – 6, въздържали се – 0.
Г-н Йорданов закри заседанието, като съобщи, че на следващото заседание наредбата ще бъде разглеждана от чл. 12 нататък.


Съставил съкратения протокол: Председател на Общински
съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/
/инж. Георги Йорданов/

сряда 07 октомври 2009 - 18:10:48

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност