П Р О Т О К О Л №12 от заседание на Общински съвет – Пазарджик, проведено на 30 юли 2009 г.
 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И КП Р О Т О К О Л  № 12

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 30 юли 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Димитър Спасов Димитров, Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева-Делева, Иван Калоферов Шуманов, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов, Надя Спасова Клисурска.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Дончо Спасов Баксанов, Марина Костадинова Манолчева, Васил Иванов Попов.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Иван Стоянов Иванов, Живко Димитров Божилов,  Иван Димитров Неделчев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ: Бойка Грозева Маринска.
ІХ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Петър Андреев Ангелов, Емил Стоянов Йончев.
Х. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.
ХІ. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІІ. От ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ”: Георги Ангелов Георгиев.
ХІV. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:  Христо Георгиев Тодоров.
НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Лъчезар Димитров Кръстев, Неделка Тодорова Янакиева.
Отсъстваха общинските съветници: Атанас Василев Кръстев, Георги Георгиев Гечев.

Г-н Йорданов откри редовното заседание на общинския съвет.
Г-н Йорданов съобщи, че със свое решение №2/28.07.2009 г. Общинската избирателна комисия прекратява правомощията като общински съветници на Иван Евстатиев Евстатиев, Иван Димитров Иванов и Гинче Димитрова Караминова и избира на тяхно място Надя Спасова Клисурска, Марина Костадинова Манолчева и Васил Иванов Попов.
Новоизбраните съветници положиха клетва и подписаха клетвените листове.
Г-н Йорданов съобщи, че са постъпили три материала, които предлага да бъдат включени като извънредни точки в дневния ред.
Предложението да бъдат попълнени постоянните комисии в общинския съвет с новоизбраните съветници да стане точка първа подкрепиха 38 съветника, против и въздържали се нямаше.
“Приемане на общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от община Пазарджик” да стане 25-та точка гласуваха 39 съветника, против и въздържали се нямаше.
За включване в дневния ред на Отчета за изпълнение на решенията на общинския съвет гласуваха 39 съветника, против и въздържали се нямаше.
Г-н Петър Ангелов предложи в дневния ред да бъде включена и точка “Създаване на временна комисия за проверка състоянието на общинските дружества”. Прие се – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 2..

С 37 гласа – за, против –  0, въздържали се – 1 общинските съветници приеха следния


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:


1. Попълване състава на Постоянните комиссии «Общинска собственост», «Устройство на територията», «Опазване на околната среда, селско, горско и водно стопанство», «Образование и наука», «Култура и вероизповедание».
    Докладва: инж. Георги Йорданов – председател на общинския съвет

2. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
    Докладва: Тодор Тодоров – общински съветник

3. Приемане на отчета на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2009 г.
Докладва: Тодор Попов – кмет на общината и съдокладчици: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС, арх. Кръстьо Танков – директор дирекция «Архитектура» и инж. Славка Стойчева – директор дирекция ТСУ.

4. Актуализация на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2009 г.
Докладва: Тодор Попов – кмет на общината и съдокладчици: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС, арх. Кръстьо Танков – директор дирекция «Архитектура» и инж. Славка Стойчева – директор дирекция ТСУ.

5. Доклад от Тодор Попов – кмет на община Пазарджик, в изпълнение на Решение №49/26.03.2009 г. на Общински съвет - Пазарджик

6. Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.
Докладва: Петър Петров – зам.-кмет, съдокладчик: Димитрийка Куртакова – гл. специалист дирекция ТСУ

7. Определяне на средищни училища на територията на община Пазарджик.
    Докладва: Ангел Велков – зам.-кмет на общината

8. Приемане на решение за създаване на доброволно формирование за защита при бедствия на територията на община Пазарджик.
    Докладва: Иван Йорданов – директор дирекция АПИО

9. Учредяване на срочно безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение с обществено полезна дейност с наименование «Човеколюбие» - гр. Пазарджик, върху поземлен имот – ЧОС, с идентификатор 55155.504.244.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

10. Учредяване на възмездно право на ползване чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим имот – ЧОС, представляващ массивна едноетажна сграда /трафопост/, с идентификатор 55155.508.232.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.508.232.
Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

11. Определяне на общинските съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на второ магазинно помещение със склад – ЧОС, с адрес на сградата гр. Пазарджик, ул. «Градски пазар».
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС

12. Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

13. Обявяване на част от имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ ХV-за търговия и услуги, в кв. 28 по плана на с. Црънча, за частна общинска собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

14. Обявяване на част от имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ VІІ-699-за производство и услуги и УПИ VІІІ-699-за производство и услуги, в кв. 80 по плана на с. Огняново, за частна общинска собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

15. Обявяване на поземлен имот №010015 по КВС на землището на с. Мирянци, находящ се в местността «Грахорлива дъмга», площ 112.276 дка, начин на трайно ползване «Рибарник» за частна общинска собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

16. Предоставяне за безвъзмедно управление на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, на терен – публична общинска собственост, с площ 30 кв.м., находящ се в кв. 3 по плана на гр. Пазарджик, разположен в район Индустриален до ул. “Искра” пред “Технотекс” АД, с цел инсталиране на автоматична станция за мониторинг на повърхностни води.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

17. Продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в селата Априлци, Цар Асен, Овчеполци, Пищигово, Черногорово и Мало Конаре.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

18. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик, чрез продажба на частта на Общината, представляваща поземлен имот, участващ в УПИ ІV-91-за търговия, в кв. 276 по одобрения ПРЗ на район «Централен» - гр. Пазарджик.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

19. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик чрез продажба на частта на Общината в УПИ V-375в кв. 154 по плана на с. Мало Конаре.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

20. Даване съгласие за безвъзмездно придобиване право на собственост върху имот, публична държавна собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

21. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот 601016 по КВС на с. Огняново в местност «Мерата», за разширение на гробищния парк на селото.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

22. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ терен за газстанция.
Докладва: инж. Николай Василев – гл. експерт отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

23. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обекти – публична общинска собственост, представляващи 16 броя терени за автобусни спирки, находящи се в гр. Пазарджик, с обща концесионна площ 201 кв. м.
Докладва: инж. Николай Василев – гл. експерт отдел ОИУС към дирекция ФСДУС

24. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – «Пазарджик – устойчиво развиваща се община», който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП «Регионално развитие», съфинансирана от ЕС.
    Докладва: Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП

25. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик, от месец януари 2009 г. до месец юни 2009 г.

26. Приемане на общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от община Пазарджик.
    Докладва: Ангел Велков – зам.-кмет на общината

27. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик, за периода януари – юни 2009 г.

28. Създаване на Временна комисия за проверка състоянието на търговските дружества с общинско имущество.
    Докладва: Петър Ангелов – общински съветник

29. Питания.

По първа точка докладва г-н Георги Йорданов – председател на общинския съвет. Въпроси и предложения нямаше.
Решението беше взето с 39 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По втора точка докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Йордан Димитров. Предложение направи г-н Лъчезар Кръстев. Пояснение направи г-н Тодор Попов.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 1, въздържали се – 9.
По трета точка докладваха г-н Тодор Попов и г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададоха г-н Благо Танков, г-н Петър Горчев, г-н Димитър Гинин. Изказване направи г-н Стоян Парпулов. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 10.
По трета точка докладваха г-н Тодор Попов и г-н Георги Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Лъчезар Кръстев. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 1, въздържали се – 6.
По пета точка докладва г-н Тодор Попов. Въпроси зададоха г-жа Неделка Янакиева, г-н Красимир Първанов. Изказване направи г-н Петър Ангелов.
Материалът беше приет за сведение.
По шеста точка докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на общината. становищата на комисиите бяха положителни. Предложение имаше от кмета на с. Паталеница.
Въпроси зададоха г-н Красимир Темнилов, г-жа Неделка Янакиева, г-н Благо Петров, г-н Лъчезар Кръстев. Предложения направиха г-н Благо Танков, г-н Емил Йончев, г-жа Янакиева, г-н Йордан Димитров, г-н Петър Ангелов.
Г-н Благо Танков предложи прекратяване на дебатите. Прие се – гласували за – 35, против – 0, въздържали се – 2.
Предложението на вносителя беше прието с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Проектът за решение беше приет с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По седма точка докладва г-н Ангел Велков – зам.-кмет на общината. Г-н Попов направи разяснения. Становищата на комисиите бяха положителни. Всички комисии приеха становището на Регионалния инспекторат по образованието в списъка да бъде добавено и училището в Паталеница, а да отпадне това в Братаница.
Предложение направи г-н Иво Русев. Въпроси зададоха г-н Петър Ангелов, г-жа Неделка Янакиева.
Решението беше взето с 37 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
Г-жа Бойка Маринска предложи  10 минути почивка.
Прие се с 19 гласа – за, против – 8, въздържали се – 8.
/ПОЧИВКА/

По осма точка докладва г-н Иван Йорданов – директор дирекция АПИО. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По девета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По десета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По единадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. ПК “Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитите на самоуправлението” предложи да не бъдат включвани съветници в комисията по провеждане на търга.
Г-н Тодор Тодоров направи същото предложение. Прие се с 31 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
Проектът за решение беше приет с 33 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По дванадесета точка г-н Тодор Попов оттегли материала.
По тринадесета точка докладва г-жа Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпрос зададе г-н Горчев. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 36 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По четиринадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Въпрос зададе г-н Йордан Димитров. Предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 37 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По петнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 36 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По шестнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Въпроси и предложения нямаше.
Прие се с поименно гласуване – 37 – за, против – 0, въздържали се – 0.
По седемнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Г-н Йорданов направи предложение. Въпроси нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
По осемнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Предложение направи г-н Йордан Димитров. Въпроси нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване – 30 – за, против – 0, въздържали се – 5.
По деветнадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Въпроси и предложения нямаше.
Прие се с поименно гласуване с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Въпроси нямаше. Предложение направи г-н Йордан Димитров.
Решението беше взето с поименно гласуване с 37 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По двадесет и първа точка докладва г-жа Атанаска Йорданова. Въпроси и предложения нямаше.
Прие се с поименно гласуване с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По двадесет и втора точка докладва инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 36 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По двадесет и трета точка докладва инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложения имаха ПК “Финанси и бюджет” и ПК “Общинска собственост”.
    Въпрос зададе г-н Йордан Димитров. Предложение направи г-н Румен Димитров.
    Прие се проектът за решение, предложен от вносителя – с поименно гласуване с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
    По двадесет и четвърта точка докладва г-н Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП. Въпроси и предложения нямаше.
    Решението беше взето с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
    Двадесет и пета точка беше за сведение.
    По двадесет и шеста точка докладва г-н Ангел Велков – зам.-кмет на общината. Въпроси и предложения нямаше.
    Прие се с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
    Двадесет и седма точка беше за сведение. Прогласува се – 32 гласа – за, против и въздържали се нямше.
    По двадесет и осма точка докладва г-н Петър Ангелов – общински съветник. Въпрос зададе г-н Йордан Димитров. Предложение направи г-н Димитър Димитров.
Г-н Георги Йорданов предложи численост на комисията 7 души. Прие се с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Г-жа Маринска предложи да има представител от всяка представителна група.
Д-р Пещерлиев предложи Благо Петров.
Г-н Темнилов предложи Румен Димитров.
Г-н Джамбов предложи Бойка Маринска.
Г-н Янко Ангелов предложи Ремзи Яшар.
Г-н Горчев предложи Димитър Гинин.
Г-н Баксанов предложи Марина Манолчева.
Г-н Неделчев предложи Иван Ст. Иванов.
Г-н Йорданов предложи Неделка Янакиева и Красимир Първанов.
Г-н Йорданов предложи да бъде прегласувана числеността на комисията и предложи тя да е 9 души. Прие се с 33 гласа – за, против – 1, въздържали се – 2.
Амблок членовете на комисията бяха приети с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Прие се срок за работа на комисията 3 месеца.
Г-н Джамбов предложи за председател на комисията Бойка Маринска.
Г-н Петър  Ангелов предложи Румен Димитров за председател.
Г-н Горчев предложи Иван Иванов.
Г-жа Маринска си направи отвод. Г-н Иван Иванов също си направи отвод.
Цялото решение беше прието с 33 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.
Отрицателен вот обясни г-н Йордан Димитров.
Г-н Йорданов обяви, че на 9 или 10 септември ще свика извънредно заседание на общинския съвет.
По двадесет и девета точка питания към кмета на общината отправиха Райко Живков, Йордан Димитров, Цветан Навущанов, Димитър Димитров.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.Съставил съкратения                    Председател на Общински
протокол:                            съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/                       /инж. Георги Йорданов/                

четвъртък 06 август 2009 - 18:27:29

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност