П Р О Т О К О Л № 11
 П Р О Т О К О Л  № 11

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 18 юни 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2

Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Димитър Спасов Димитров, Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева-Делева, Иван Калоферов Шуманов, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Дончо Спасов Баксанов, Гинче Димитрова Караминова.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Иван Стоянов Иванов, Живко Димитров Божилов,  Иван Димитров Неделчев, Георги Георгиев Гечев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ: Бойка Грозева Маринска.
ІХ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Петър Андреев Ангелов.
Х. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.
ХІ. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІІ. От ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ”: Георги Ангелов Георгиев.
ХІV. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:  Христо Георгиев Тодоров.
НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Лъчезар Димитров Кръстев, Неделка Тодорова Янакиева.
Отсъстваха общинските съветници: Иван Евстатиев Евстатиев, , Иван Димитров Иванов, Атанас Василев Кръстев, Емил Стоянов Йончев.

Г-н Йорданов откри редовното заседание на общинския съвет.
Г-н Тодор Поповъ съобщи, че с Указ на президента на Република България е постановено удостояването на Иво Русев с орден “Св. Св. Кирил и Методий”, огърлие, за особено значимите му услуги в областта на културата и изкуството.
Г-н Попов връчи колаж на г-н Русев.
Г-н Йорданов съобщи, че е постъпила молба от г-н Иван Евстатиев, касаеща освобождаването му от пълномощията на общински съветник, считано от 15.06.2009 г., поради преминаването му на дипломатическа работа.
Г-н Йорданов съобщи, че са постъпили още четири допълнителни материала и предложи да влязат като издвънредни точки в дневния ред.
Г-н Румен Димитров предложи още една извънредна точка – “Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с обществена полезна дейност “Център за развитие и интеграция на малцинствата – гр. Пазарджик”, на имот, находящ се в гр. Пазарджик, кв. 293 УПИ ІV – полицейски участък”. Г-н Димитров предложи материалът да стане точка 13.
Прие се с 31 гласа – за, против – 1, въздържали се – 3.
Точка 14 от извънредните да стане “Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторното превозно средство “Otoyol”, модел Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, регистрационен номер СА 1599 НН, за превоз на ученици, обучаващи се в общински училища на територията на Община Пазарджик” гласуваха 36 съветника, против и въздържали се нямаше.
Точка 15 да стане “Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот VІ-ти – здравни услуги в кв. 25 по плана на с. Главиница,  частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс” гласуваха 37 съветника, против и въздържали се нямаше.
Точка 16 да стане “Обявяване на поземлен имот №001162, по КВС на землище Мало Конаре, местност “Корията”, с начин на трайно ползване “Полски път”, за частна общинска собственост” гласуваха 36 съветника, против и въздържали се нямаше.
Точка 17 да стане “Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, в селата Драгор, Мало Конаре и Овчеполци” гласуваха 34 съветника, против и въздържали се нямаше.
И точка 18 да бъде “Питания” гласуваха 32 съветника, против и въздържали се нямаше.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 34 гласа – за, против –  0, въздържали се – 2, общинските съветници приеха следния

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
    Докладва: Ангел Велков – зам.-кмет на общината.
2. Одобряване на ПУП І Парцеларен план за определяне трасе на оптичен кабел на «Телекабел» АД – гр. Пазарджик, преминаващ през землищата на селата Сарая, Ивайло, Драгор, Юнаците и Величково.
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на общината
3. Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към ФСДУС
4. Обявяване за частна общинска собственост на поземлени имоти в местността «Могилата» по картата за възстановена собственост на с. Черногорово.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към ФСДУС
5. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към ФСДУС
6. Продажба на имот, частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
7. Приемане на финансовите отчети за 2008 г. на «Ен Ефект» ЕООД – гр. Пазарджик, за периода от 01.01.2008 г. до 31.08.2008 г. и на «Ен Ефект» ЕООД в ликвидация, за периода 01.09.2008 г. до 31.12.2008 г.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
8. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. на “Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД – Пазарджик.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
9. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. на “Радио Пазарджик” ЕООД.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
10. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г. на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – Пазарджик.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
11. Прекратяване на договор за концесия №362/11.07.2002 г. по взаимно съгласие.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
12. Определяне на общинските съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – ЧОС, представляващ помещения, находящи се в североизточната част на избения етаж на ДКТ «К. Величков», построен в УПИ І-за театър, в кв. 271А по плана на гр. Пазарджик.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
13. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с обществена полезна дейност “Център за развитие и интеграция на малцинствата – гр. Пазарджик”, на имот, находящ се в гр. Пазарджик, кв. 293 УПИ ІV – полицейски участък.
    Докладва: Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
14. Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторното превозно средство “Otoyol”, модел Е 27.14 Schoolbus, 27+1 места, регистрационен номер СА 1599 НН, за превоз на ученици, обучаващи се в общински училища на територията на Община Пазарджик.
    Докладва: Ангел Велков – зам.-кмет на общината
15. Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот VІ-ти – здравни услуги в кв. 25 по плана на с. Главиница,  частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
16. Обявяване на поземлен имот №001162, по КВС на землище Мало Конаре, местност “Корията”, с начин на трайно ползване “Полски път”, за частна общинска собственост.
Докладва: Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
17. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, в селата Драгор, Мало Конаре и Овчеполци.
    Докладва: Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
18. Питания.

По първа точка докладва г-н Ангел Велков – зам.-кмет на общината. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По втора точка докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По трета точка докладва г-жа Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС.
Г-н Горчев предложи вносителят да оттегли материала.
Г-н Попов не го оттегли.
Становищата на комисиите бяха положителни.
Въпроси зададе г-жа Гинче Караминова.
Изказване направи г-н Петър Ангелов.
Г-н Тодор Тодоров предложи 10 минути почивка. Прие се – гласували за – 24, против – 4, въздържали се – 5.
/ПОЧИВКА/
След почивката проектът за решение беше гласуван поименно. За- бяха 26 съветника, против – 2, въздържали се – 7. Не се прие – необходими бяха 28 гласа - за.
По четвърта точка докладва г-жа Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с поименно гласуване с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
По пета точка докладва г-жа Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие се с поименно гласуване – 29 – за, против – 0, въздържали се – 1.
По шеста точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложения имаха ПК “Финанси и бюджет” и ПК “Общинска собственост”. Вносителят прие предложенията.
Въпроси зададе г-н Красимир Първанов.
Г-н Цанко Бангьозов направи предложение по проекта за решение. Вносителят го прие.
Г-н Румен Димитров предложи в комисията по провеждане на конкурса да участват четирима съветника и поименно: Тодор Тодоров, Тодор Джамбов, Сашо Ангелов и Христо Тодоров. Амблок бяха приети – гласували за – 23, против – 0, въздържали се – 6.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 26 гласа – за, против – 2, въздържали се – 3.
По седма точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 31 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По осма точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 30 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По девета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 29 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По десета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 30 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По единадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 30 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По дванадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни.
Г-н Тодор Тодоров предложи в състава на комисията за провеждане на търга да участват четирима съветника и поименно: Янко Ангелов, Георги Георгиев, Ремзи Хюсеин и Неделка Янакиева.
Амблок членовете на комисията бяха приети с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
Проектът за решение беше приет с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
По тринадесета точка докладва г-н Иван Стефанов. Въпроси зададоха г-н Красимир Първанов и г-н Петър Ангелов. Предложения нямаше.
    Проектът за решение не беше приет – в поименното гласуване 21 съветника бяха – за, против – 3, въздържали се – 8.
    По четиринадесета точка докладва г-н  Ангел Велков – зам.-кмет на общината. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
    Решението се взе с поименно гласуване с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    По петнадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси нямаше.
Г-н Първанов предложи в комисията по провеждане на конкурса да участват четирима съветника и това да са Цанко Бангьозов, Тодор Тодоров, Петър Ангелов и Илия Джамбазов.
Амблок членовете бяха приети с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Цялото предложение беше прието с поименно гласуване с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По шестнадесета точка докладва г-жа Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 28 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По седемнадесета точка докладва г-жа Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни. Предложения имаше от ПК “Финанси и бюджет” и ПК “Общинска собственост” – за начална цена на имотите в с. Мало Конаре 1000 лева на декар.
Г-н Иван Ст. Иванов предложи цената да е 500 лева на декар.
Г-н Димитър Гинин предложи цената да е 400 лева на декар.
Други предложения нямаше. Първо беше гласувано предложението на вносителя – 300 лева на декар. Прие се с 23 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
Г-н Бангьозов предложи в комисията по провеждане на търга да участват четирима съветника: Неделчо Пещерлиев, Благо Петров, Красимир Темнилов и Бойка Маринска.
Д-р Пещерлиев и г-н Благо Петров си направиха отвод.
Г-н Първанов предложи Иво Русев.
Г-н Гинин предложи Цветан Навущанов.
Амблок членовете на комисията: Красимир Темнилов, Бойка Маринска, Иво Русев и Цветан Навущанов бяха приети с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По осемнадесета точка – питания, въпроси към кмета на общината нямаше.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Съставил съкратения                    Председател на Общински
протокол:                            съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/                       /инж. Георги Йорданов/               

сряда 24 юни 2009 - 19:52:27

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност