П Р О Т О К О Л № 10 от заседание на Общински съвет – Пазарджик, проведено на 10 юни 2009 г.
 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  № 10

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 10 юни 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха общинските съветници:
І. Георги Димитров Йорданов.
ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева-Делева, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов.
ІІІ. От Партия ГЕРБ: Дончо Спасов Баксанов, Гинче Димитрова Караминова.
ІV. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.
V. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Иван Стоянов Иванов, Живко Димитров Божилов,  Иван Димитров Неделчев, Георги Георгиев Гечев.
VІ. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.
VІІІ. От ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ: Бойка Грозева Маринска.
ІХ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Емил Стоянов Йончев, Петър Андреев Ангелов.
Х. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Тодор Иванов Джамбов.
ХІ. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.
ХІІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ремзи Яшар Хюсеин, Янко Борисов Ангелов.
ХІІІ. От ПАРТИЯ “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ”: Георги Ангелов Георгиев.
ХІV. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:  Христо Георгиев Тодоров.
НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Лъчезар Димитров Кръстев, Неделка Тодорова Янакиева.
Отсъстваха общинските съветници: Иван Евстатиев Евстатиев, Димитър Спасов Димитров, Иван Калоферов Шуманов, Иван Димитров Иванов, Атанас Василев Кръстев, Илия Ангелов Джамбазов. 
Г-н Йорданов откри извънредното заседание на общинския съвет. Предложения по раздадения дневен ред нямаше.
С 29 гласа – за, против –  0, въздържали се – 2, общинските съветници приеха следния


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  :


1. Приемане на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на пътни превозни средства /ППС/ без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
    Докладва: Иван Йорданов – директор дирекция АПИО

2. Изменение на Решение №65/26.03.2009 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно реализиране на проекти, с които Община Пазарджик е кандидатствала за финансиране по действащи Оперативни програми, посредством финансиране от фонд ФЛАГ.
    Докладва: Николай Зайчев – директор дирекция ЕФП

3. Питания.

По първа точка докладва г-н Иван Йорданов – директор дирекция АПИО. Становищата на комисиите бяха положителни.
Г-н Иван Йорданов прочете становището на ОД на МВР – Пазарджик.
Въпроси по наредбата зададоха г-н Лъчезар Кръстев, г-н Петър Горчев. Пояснения направи г-н Тодор Попов.
Предложения и изказвания нямаше.
Проектът за решение беше приет с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 10.
По втора точка докладва г-н Николай Зайчев – директор дирекция “Европейски фондове и програми”. Становищата на комисиите бяха положителни.
Пояснения направи г-н Попов.
Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 35 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По трета точка въпроси към кмета на общината отправиха г-н Петър Горчев, г-н Румен Димитров, г-н Райко Живков, г-н Лъчезар Кръстев.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.Съставил съкратения                    Председател на Общински
протокол:                            съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/                       /инж. Георги Йорданов/                

вторник 16 юни 2009 - 15:23:55

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност