ПРОТОКОЛ №9
         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

П Р О Т О К О Л  № 9

от заседание на Общински съвет – Пазарджик,
проведено на 28 май 2009 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха общинските съветници:

І. Георги Димитров Йорданов.

ІІ. От БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Иван Евстатиев Евстатиев, Димитър Спасов Димитров, Иво Стайков Русев, Красимира Василева Радева-Делева, Димитър Илиев Гинин, Благо Атанасов Танков, Петър Ганчев Горчев, Стоян Георгиев Парпулов, Йордан Стефанов Димитров, Цветан Георгиев Навущанов.

ІІІ. От КОАЛИЦИЯ “ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Хараламбиев, Неделчо Атанасов Пещерлиев, Благо Атанасов Петров, Тодор Милчев Тодоров.

ІV. От КОАЛИЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ “ПАЗАРДЖИК”: Иван Стоянов Иванов, Живко Димитров Божилов.

V. От Партия АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.

VІ. От СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ: Красимир Манолов Темнилов, Румен Спасов Димитров.

VІІ. От ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ: Бойка Грозева Маринска.

VІІІ. От БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Емил Стоянов Йончев, Петър Андреев Ангелов.

ІХ. От БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: Илия Ангелов Джамбазов, Тодор Иванов Джамбов.

Х. От Партия РОМА: Райко Александров Живков, Сашо Георгиев Ангелов.

ХІ. От ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Янко Борисов Ангелов.

ХІІ. От ПП “НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ”: Георги Ангелов Георгиев.
ХІІІ. От РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:  Христо Георгиев Тодоров.

НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: Лъчезар Димитров Кръстев, Неделка
Тодорова Янакиева.

Отсъстваха общинските съветници: Иван Калоферов Шуманов, Иван Димитров Иванов, Дончо Спасов Баксанов, Гинче Димитрова Караминова, Атанас Василев Кръстев, Иван Димитров Неделчев, Георги Георгиев Гечев, Ремзи Яшар Хюсеин.

Г-н Йорданов откри редовното заседание на общинския съвет.
С едноминутно мълчание съветниците и присъстващите в залата почетоха паметта на 16-те загинали в катастрофата в месността “Бакаджик” край Ямбол.
Г-н Горчев предложи точка 22 от проекта за дневен ред да стане точка втора, а втора да стане трета и всички следващи да станат е една надолу. Не се прие – гласували за – 13, против – 7, въздържали се – 11.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 25 гласа – за, против –  1, въздържали се – 6, общинските съветници приеха следния

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

1. Провеждане на конкурс за избор на управител на ЕООД “Тролейбусен транспорт” – гр. Пазарджик.
    Докладва: Румен Димитров– общински съветник
2. Приемане на Правилник за дейността на ПК «Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси».
    Докладва: Петър Ангелов – председател на ПК «КПРКИ»
3. Определяне на параметри за развитие на УПИ ІІ-157, 158, за КОО /комплексно общественно обслужване/ и паркинг в кв. 2254, по ПРЗ на Район «Централен» на гр. Пазарджик.
    Докладва: Тодор Попов – кмет на община Пазарджик
4. Обявяване за частна общинска собственост на УПИ ІІ-157, 158, за КОО /комплексно общественно обслужване/ и паркинг в кв. 2254, с площ 3 653 кв. м., ведно с построената в него двуетажна массивна сграда – минерална баня.
  Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
5. Одобряване на ПУП-ПРЗ и схемите към него на територията, заключена между границите на Картата за възстановена собственост и квартали 117, 97, 119, 120, 169, 173 по плана на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината
6. Одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне трасе на оптичен кабел на «Евроком кабел мениджмънт България» ЕООД, преминаващ през землищата на гр. Пазарджик, с. Мирянци, с. Огняново и с. Хаджиево.
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината
7. Одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне трасе на оптичен кабел на «Телекабел» АД – гр. Пазарджик, преминаващ през землищети на с. Алеко Константиново.
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината
8. Учредяване на срочно безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – ЧОС, на сдружение с дейност в обществена полза с наименование «Център за развитие и интеграция на малцинствата» - гр. Пазарджик.
    Докладва: Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
9. Обявяване на поземлен имот №000470 с площ 15.627 дка по КВС на землището на с. Овчеполци, находящ се в местността «Бозалъка», за частна общинска собственост.
   Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
10. Обявяване за частна общинска собственост на УПИ VІ-здравни услуги, в кв. 25 по плана на с. Главиница.
   Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, в с. Синитево, с. Говедаре и с. Братаница.
   Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
12. Промяна на част от т. 2 на Решение №7 от 29.01.2009 г., взето с Протокол №2, касаеща намаляване стойността на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1218 и на поземлен имот с идентификатор 55155.21.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
   Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
13. Промяна на т. 1 от Решение №28/23.02.2008 г., взето с Протокол №3, отнасяща се за поземлен имот с идентификатор 55155.503.436.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
  Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
14. Извършване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот, представляващ УПИ ХІ-372 в кв. 154 по плана на с. Мало Конаре.
  Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС
15. Определяне на части от имоти – ПОС, представляващи помещения в селата Пищигово, Гелеменово и Сбор, за отдаване под наем.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
16. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Росен и част от поземлен имот от ОПФ в землището на с. Величково – публична общинска собственост.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
17. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот №000445 от ОПФ в землището на с. Црънча – ЧОС, с предназначение монтиране и използване на мобилно телекомуникативно съоръжение.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
18. Определяне на общинските съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда, построена в парцел ІІІ, кв. 48 по плана на с. Огняново.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
19. Определяне на общинските съветници за участие в комисия за провеждане на процедура за малка обществена поръчка – открит конкурс с предмет “Избор на финансова институция за предоставяне на револвиращ краткосрочен банков кредит в размер на 2 млн. лева, предназначен за рефинансиране на съществуващ кредит.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
20. Допълнение на Приложение №1 от Решение №15 от 29 януари 2009 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №2.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
21. Продажба на застроен УПИ І /първи/ - производство, търговия и услуги в кв. 59 по плана на с. Мало Конаре чрез публично оповестен конкурс.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
22. Вземане на решение на Общинския съвет за придобиване на право на собственост от Община Пазарджик върху лек автомобил.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС
23. Питания.


    По първа точка докладва г-н Румен Димитров – общински съветник.
    Г-н Румен Димитров направи някои промени в проекта за решение.
Г-н Петър Ангелов направи предложение по проекта за решение. Вносителят го прие.
    Г-н Тодор Тодоров предложи в комисията по провеждане на конкурса да участват Румен Димитров, Неделка Янакиева, Янко Ангелов и Красимир Първанов.
    Г-н Благо Петров предложи Петър Ангелов.
Г-н Гинин предложи Петър Горчев.
Броят на членовете на комисията – 7, беше приет с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Г-н Йордан Димитров предложи гласуването за отделните членове да бъде тайно. Не се прие – гласували за – 12, против – 4, въздържали се – 15.
Г-н Янко Ангелов си направи отвод.
За Румен Димитров гласуваха 19 – за, против – 0, въздържали се – 9.
За Неделка Янакиева гласуваха 24 – за, против – 0, въздържали се – 3.
За Красимир Първанов гласуваха 18, против – 0, въздържали се – 13.
За Петър Ангелов гласуваха – 19, против – 0, въздържали се – 12.
За Петър Горчев гласуваха 16, против – 0, въздържали се – 14.
За членове на комисията бяха избрани: Румен Димитров, Неделка Янакиева, Красимир Първанов и Петър Ангелов.
Г-н Темнилов предложи да бъде гласуван председател на комисията – Румен Димитров. Прие се с 23 гласа – за, против – 1, въздържали се – 7.
Проектът за решение беше приет с поименно гласуване с 23 гласа – за, против – 2, въздържали се – 6.
По втора точка докладва г-н Петър  Ангелов – председател на ПК “Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”. Становищата на комисиите бяха положителни, предложение имеше от ПК “Финанси и бюджет”.
Въпроси зададоха г-н Йордан Димитров, г-н Георги Йорданов. Предложения направиха г-н Лъчезар Кръстев, г-н Парпулов, г-жа Маринска, г-н Горчев.
Вносителят прие направените предложения.
Правилникът беше приет с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Г-н Румен Димитров предложи 10 мин. почивка. Прие се – гласували за – 18, против – 2, въздържали се – 7.
/ПОЧИВКА/
По трета точка докладва г-н Тодор Попов – кмет на общината.
Двата идейни проекта – условно наречени вариант 1 и вариант 2 представи арх. Танков. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Горчев.
Г-н Горчев предложи от проекта за решение да отпадне точка ІІ. Вносителят прие предложението.
Изказвания направиха г-н Горчев, г-н Хараламбиев, г-н Йончев, г-н Гинин.
Проектът за решение, допълнен с избора на вариант 1, беше приет с поименно гласуване с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 6.
По четвърта точка докладва инж. Атанаска Йорданова – началник отдел ОИУС към дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни.
Гласуването беше поименно – за – 24, против – 0, въздържали се – 6. Не се прие – необходими бяха 28 гласа – за.
По пета точка докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По шеста точка докладва арх. Кръстьо Танков. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Лъчезар Кръстев. Предложения нямаше.
Проектът за решение беше приет с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По седма точка докладва арх. Кръстьо Танков. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше. Прие с с 28 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По осма точка докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси относно регистрацията на сдружението зададе г-н Лъчезар Кръстев. Пояснение направи г-н Райко Живков – представител на сдружението. Г-н Евстатиев предложи вносителят да изтегли материала, докато бъдат представени всички необходими документи за регистрацията на сдружението.
Г-н Попов оттегли материала, като съобщи, че ще бъде отложен за следващо заседание.
Г-н Гинин поиска проверка на кворума в залата. Присъстваха 29 съветника.
По девета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Становището на кмета на с. Овчеполци беше положително. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По десета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По единадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Г-н Бангьозов предложи в комисията по провеждане на търга да участват четирима съветника. Прие се – за – 28, против – 0, въздържали се – 1.
Г-н Бангьозов предложи за членове на комисията Янко Ангелов, Ремзи Хюсеин, Неделчо Пещерлиев, Румен Димитров.
Г-н Пещерлиев си направи отвод.
Г-н Горчев предложи Димитър Гинин.
Амблок членовете на комисията бяха приети с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Цялото предложение беше прието с поименно гласуване с 27 гласа – за , против – 0, въздържали се – 3.
По дванадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата но комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Димитър Димитров. Предложения нямаше.
Решението се взе с поименно гласуване с 24 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
По тринадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Лъчезар Кръстев.
Г-н Първанов предложи в комисията да участват четирима съветника. Прие се с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се- 2.
Г-н Първанов предложи за членове на комисията Христо Тодоров, Янко Ангелов, Райко Живков и Ремзи Хюсеин.
Г-н Горчев предложи Благо Танков.
Г-н Димитър Димитров предложи за членове на комисиите да не се предлагат съветници, които в момента отсъстват.
Амблок членовете на комисията: Христо Тодоров, Янко Ангелов, Райко Живков и Благо Танков бяха приети с 28 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
Цялото предложение беше прието с поименно гласуване с 25 гласа – за, против – 0, въздържали се – 4.
По четиринадесета точка докладва инж. Атанаска Йорданова. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе се поименно гласуване с 28 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По петнадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров – директор дирекция ФСДУС. Становищата на комисиите бяха положителни.
Г-н Благо Петров предложи в комисията да участват четирима съветника. Прие се с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Г-н Благо Петров предложи за членове на комисията Красимир Темнилов, Тодор Джамбов, Красимир Първанов и Петър Ангелов. Амблок бяха приети с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Цялото предложение беше прието с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По шестнадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси зададе г-н Лъчезар Кръстев.
Г-н Петър Ангелов предложи в комисията по провеждане на търга да участват четирима съветника. Прие се с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
Г-н Петър Ангелов предложи за членове на комисията Тодор Тодоров, Илия Джамбазов, Неделка Янакиева и Георги Георгиев. Амблок бяха приети с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Решението се взе с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По седемнадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Г-н Румен Димитров предложи в комисията по провеждане на търга да участват четирима съветника. Прие се – за – 28, против – 0, въздържали се – 3.
Г-н Румен Димитров предложи за членове на комисията Тодор Джамбов, Райко Живков, Сашо Ангелов и Георги Георгиев. Амблок бяха приети с 24 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Цялото предложение беше прието с поименно гласуване с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По осемнадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров. Въпроси нямаше.
Г-н Темнилов предложи в комисията по провеждане на търга да участват четирима съветника и персонално предложи Неделчо Пещерлиев, Благо Петров, Цанко Бангьозов и Ремзи Хюсеин.
Д-р Пещерлиев си направи отвод.
Г-н Благо Петров също си направи отвод.
Г-н Гинин предложи Иван Евстатиев.
Г-н Тодор Тодоров предложи Димитър Димитров.
Г-н Райко Живков предложи Петър Горчев.
Г-н Горчев си направи отвод.
Г-н Гинин предложи Стоян Парпулов.
Г-н Парпулов си направи отвод и предложи Цветан Навущанов.
За членове на комисията амблок бяха приети Цветан Навущанов, Иван  Евстатиев, Цанко Бангьозов и Димитър Димитров. Гласували за – 26, против – 0, въздържали се – 2.
Решението беше взето с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По деветнадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров. Въпроси и предложения нямаше.
Г-н Живков предложи четирима съветника да участват в комисията – Красимир Темнилов, Илия Джамбазов, Красимир Първанов и Тодор Тодоров.
Г-н Джамбазов си направи отвод.
Г-н Живков коригира предложението си – съветниците да са трима. Прие се с 27 гласа – за, против – 0, въздържали се- 3.
Амблок предложените съветници бяха приети с 26 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Цялото предложение беше прието с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 2.
По двадесета точка докладва г-н Георги Гайдаров. Становищата на комисиите бяха положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението се взе с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
По двадесет и първа точка докладва г-н Георги Гайдаров. Пояснение направи г-н Попов. Становищата на комисиите бяха положителни.
Г-н Първанов предложи в комисията по провеждане на конкурса да участват четирима съветника. Прие се с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Г-н Първанов предложи Цанко Бангьозов, Румен Димитров, Петър Ангелов и Бойка Маринска.
Г-н Горчев предложи Цветан Навущанов.
Г-н Петър Ангелов си направи отвод.
Амблок членовете на комисията бяха приети с 30 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
Решението беше взето с поименно гласуване с 29 гласа – за, против и въздържали се нямаше.
По двадесет и втора точка докладва г-н Тодор Попов. Становищата на комисиите бяха положителни, с изключение на това на ПК “Законност, обществен ред, безопасност на движението и развитие на самоуправлението”, която счита, че предложението е незаконосъобразно.
Г-н Румен Димитров направи процедурно по тази точка да няма дебат и да се премине към гласуване. Прие се с 19 гласа – за, против – 5, въздържали се – 6.
Цялото предложение беше прието с поименно гласуване с 22 гласа – за, против – 4, въздържали се – 3.
Отрицателен вот обясниха г-н Горчев и г-н Димитър Димитров.
По двадесет и трета точка питания към кмета на общината отправиха г-н Петър Ангелов, г-н Райко Живков, г-н Румен Димитров, г-н Димитър Гинин, г-н Тодор Тодоров, г-н Иван Евстатиев, г-н Цанко Бангьозов, г-н Цветан Навущанов.
Поради изчерпване на дневния ред г-н Йорданов закри заседанието.Съставил съкратения                    Председател на Общински
протокол:                                     съвет – Пазарджик:
/Д. Терзийска/                             /инж. Георги Йорданов/               

вторник 02 юни 2009 - 15:21:19

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност