Р Е Ш Е Н И Е №102

  О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№102

от 11 май 2020 година, взето с Протокол №6
   


ОТНОСНО: Вземане на решение за промяна на Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.

Общинският съвет е взел Решение  №1 от 31 януари 2020 г., Протокол №1, като в същото е допусната неточност, като е записано в т.VІ. Одобрява закриване на БМ „Общински социални дейности и услуги“ като цялостната дейност и всички активи и задължения се поемат от Общинска администрация – Пазарджик.”
Всъщност с решението си Общинският съвет не цели преустановяване на дейността в сферата на социалните дейности и услуги, а  със създаването на дирекция „Социални дейности” тези функции се поемат изцяло от същата.
С оглед горното Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

ПРОМЕНЯ текста на т. VІ. от Решение №1 от 31 януари 2020 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик, и вместо него да се чете: „Променя наименованието на БМ „Общински социални дейности и услуги” на дирекция „Социални дейности” като част от приетата структура на общинска администрация.”
 


   
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
         
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 15 май 2020 - 17:16:46

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност