Р Е Ш Е Н И Е №101

         О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№101

от 11 май 2020 година, взето с Протокол №6

   

ОТНОСНО: Обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост.

Предложението на общинския съветник Евтим Янев е мотивирано и законосъобразно, тъй като имотът е природно и културно богатство на местната общност и се ползва за дейност  от публичен характер. Съответно е налице предназначението му по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Евтим Янев на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост  и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Обявява за публична общинска собственост  поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 (седем, осем, пет, седем, нула, точка, едно, шест, три, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-244/24.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Црънча, местност ЛАНДЖОВА КОРИЯ,  площ: 368684 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора,

Отдел/подотдел- площ кв. м. - вид на горите или подотдела
289/ж                    2              Превръщане
291/в                    3               Иглолистни
288/и                    1                Превръщане
289/з                    45666          Превръщане
291/д                    148121        Превръщане
290/д                    16636            Превръщане
290/е                    46674            Превръщане
292/е                    2                    Превръщане
291/ж                    17905            Иглолистни
291/е                    1063            Иглолистни
290/г                    1                  Превръщане
290/ж                    40165            Иглолистни
291/г                    8743            Превръщане
291/з                    27705            Иглолистни
290/з                    15996            Превръщане,

категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 163008, съседи: 78570.161.2, 78570.163.7, 78570.163.5, 78570.144.53, актуван с акт за частна общинска собственост № 5486/20.06.2019 г.,
Забележка: Имотът е образуван от имот по предходен план № 163006, върху имота има следните ограничения:
 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.

2. Упълномощава Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимите действия по актуването на имота като публична общинска собственост.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

петък 15 май 2020 - 17:14:18

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност