Р Е Ш Е Н И Е №100


      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№100

от 11 май 2020 година, взето с Протокол №6
   

ОТНОСНО: Вземане на решение за отмяна на Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.

    Общинският съвет е взел Решение №79 от 29.04.2020 г. по съображения, че чрез продажбата на поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Црънча, община Пазарджик, частна общинска собственост, ще се попълни приходната част на общинския бюджет.
    Съобразявайки се с широкото неодобрение сред местната общност и жителите на село Црънча по повод на горното решение, както и постъпило писмо с вх. №18-00-596/07.05.2020 г. от г-н Александър Георгиев – представител на „ИНТРЪСТ” ЕАД – София, съгласно Търговския регистър, с което е заявено намерение за дарение в размер на 700 000 лева, Общинският съвет се мотивира да отмени Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 за продажба на горепосочения имот.
С оглед изложените мотиви, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината, на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Отменя Решение №79 от 29.04.2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик.


 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
 
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


 

петък 15 май 2020 - 17:10:32

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност