Р Е Ш Е Н И Е №99
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№99

от 29 април 2020 година, взето с Протокол №5
   

ОТНОСНО: Освобождаване на категории лица от заплащане на определени видове местни такси.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на общинския съветник Чавдар Чавдаров, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и чл. 36, т. 1 и т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Освобождава ползвателите на детски ясли и детски градини от заплащане на такси от началото на обявеното извънредно положение до подновяване на работата на детските заведения. Постъпилите плащания за ползване на услугата за периода от 01.03.2020 г. до 12.03.2020 г. да бъдат прихванати от дължими такси за следващ период.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0
         


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник 05 май 2020 - 18:08:37

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност