П Р О Т О К О Л №9 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 18 септември 2019 г. от 14.00 часа


[html]
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №9

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 18 септември 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”: Илия Ангелов Джамбазов.

Отсъстваше общинският съветник: Нишан Артин Бъздигян.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет.
Предложени бяха две извънредни точки: 36. Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Мокрище, една маломерна паралелка и една слята маломерна паралелка в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2019/2020 година и 37. Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Главиница и една слята маломерна паралелка в ОУ „В. Априлов” с. Синитово за учебната 2019/2020 година.
С 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, беше прието да бъдат включени в дневния ред.

С 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Вземане на решение за провеждане на местен референдум.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

2. Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пазарджик и на кметове на кметствата на населените места на община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

3. Възлагане на БМ ОСДУ в качеството на доставчик на услуга от общ икономически интерес на Патронажна грижа на територията на община Пазарджик за срок 16 месеца в рамките на проект №BG05M9OP001-2.040-0037 „Услуги в дома”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

4. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2019/2020 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

5. Формиране на една маломерна полудневна подготвителна група в ОУ „К. Честименски” – с. Пищигово, една маломерна паралелка в ОУ „К. Величков” – с. Паталеница и една слята маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” – с. Юнаците за учебната 2019/2020 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

7. ПУП-ПРЗ за поземлен имот  с идентификатор 65468.166.15 по КККР по на землището на с. Сбор,  местност „Крушата”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Изработването на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 286 по плана на гр. Пазарджик, засягащо УПИ ІІ-9646 и уличните регулационни линии, оформящи улиците „Стефан Караджа”, „Витоша” и „Преспа”.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Изработване на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 52 по плана на село Ивайло, засягащо улица с о.т. 63а-63в и УПИ І-724, ХІ-742 и Х-Общ.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.163, м. „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1 в м. „Орешака” в землището на с. Огняново, без промяна предназначение „земеделска земя”, за изграждане на оранжерия.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 48876.23.39 и УПИ V-38, За търговия и услуги, в м. „Меселим пере” в землището на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 23457.5.74, м. „Татар Екин” по КККР на землище с. Драгор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.102, местност „Атчаир” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново електромерно табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир” по КККР на землище гр.Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за обособяване на УПИ XIII-70, складова дейност, търговия и услуги/, м. „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.52.29 – НТП За селскостопански, горски и ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – за друг поземлен имот за движение и транспорт в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за общински терен, заключен между улици с о.т.о.т 13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13 и предвиден за озеленяване, по действащия план н с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ  №55155.20.58,  в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. №55155.10.293,  в местност „Татар Екин“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 65437.94.11 в м. „Мерата” в землището на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Одобряване на изменение на Общ устройствен план ведно с ПУП-ПРЗ в обхват кв. 80 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на изменение на Общ устройствен план ведно с ПУП-ПРЗ и РУП в кв. 491 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР землище на с. Овчеполци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2020 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Промяна на граници на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

31. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Главиница, Звъничево, Мало Конаре, Овчеполци, Огняново, Росен, Сарая, Синитово и Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

32. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІ-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

33. Закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.64 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

34. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Сбор и Априлци, за отдаване под наем с предназначение – за продажба на закуски и ученически пособия, лекарски кабинет и търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

35. Учредяване на възмездно право на ползване чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.232.1, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Венец” №7.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

36. Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Мокрище, една маломерна паралелка и една слята маломерна паралелка в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2019/2020 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

37. Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” с. Главиница и една слята маломерна паралелка в ОУ „В. Априлов” с. Синитово за учебната 2019/2020 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

38. Питания.

По първа точка: Вземане на решение за провеждане на местен референдум, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев. Изказване направи г-н Илия Джамбазов. Преди да се пристъпи към гласуване думата за изказване беше дадена на гражданина Огнян Антонов.
Решението по първа точка се прие с 39 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По втора точка: Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пазарджик и на кметове на кметствата на населените места на община Пазарджик, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 40 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По трета точка: Възлагане на БМ ОСДУ в качеството на доставчик на услуга от общ икономически интерес на Патронажна грижа на територията на община Пазарджик за срок 16 месеца в рамките на проект №BG05M9OP001-2.040-0037 „Услуги в дома”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четвърта точка: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2019/2020 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По пета точка: Формиране на една маломерна полудневна подготвителна група в ОУ „К. Честименски” – с. Пищигово, една маломерна паралелка в ОУ „К. Величков” – с. Паталеница и една слята маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” – с. Юнаците за учебната 2019/2020 г., докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше. Изказване направи г-н Иван Димитров.
Решението по шеста точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: ПУП-ПРЗ за поземлен имот  с идентификатор 65468.166.15 по КККР по на землището на с. Сбор,  местност „Крушата”, докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Изработването на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 286 по плана на гр. Пазарджик, засягащо УПИ ІІ-9646 и уличните регулационни линии, оформящи улиците „Стефан Караджа”, „Витоша” и „Преспа”, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.    По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Г-н Евтим Янев направи предложение, което се прие от арх. Танков.
Решението по осма точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По девета точка: Изработване на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 52 по плана на село Ивайло, засягащо улица с о.т. 63а-63в и УПИ І-724, ХІ-742 и Х-Общ., докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По десета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.163, м. „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1 в м. „Орешака” в землището на с. Огняново, без промяна предназначение „земеделска земя”, за изграждане на оранжерия, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: . Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 48876.23.39 и УПИ V-38, За търговия и услуги, в м. „Меселим пере” в землището на с. Мокрище, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 23457.5.74, м. „Татар Екин” по КККР на землище с. Драгор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По четиринадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.102, местност „Атчаир” по КК на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По петнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново електромерно табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир” по КККР на землище гр.Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
По шестнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за обособяване на УПИ XIII-70, складова дейност, търговия и услуги/, м. „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.52.29 – НТП За селскостопански, горски и ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – за друг поземлен имот за движение и транспорт в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за общински терен, заключен между улици с о.т.о.т 13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13 и предвиден за озеленяване, по действащия план н с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ  №55155.20.58,  в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. №55155.10.293,  в местност „Татар Екин“ в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и първа точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 65437.94.11 в м. „Мерата” в землището на с. Сарая, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и първа точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и втора точка: Одобряване на изменение на Общ устройствен план ведно с ПУП-ПРЗ в обхват кв. 80 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и втора точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и трета точка: Одобряване на изменение на Общ устройствен план ведно с ПУП-ПРЗ и РУП в кв. 491 по плана на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и трета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и четвърта точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и четвърта точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и пета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и пета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и шеста точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и шеста точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и седма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и седма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и осма точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР землище на с. Овчеполци. докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и осма точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесет и девета точка: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2020 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по двадесет и девета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесета точка: Промяна на граници на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и първа точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Главиница, Звъничево, Мало Конаре, Овчеполци, Огняново, Росен, Сарая, Синитово и Гелеменово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и първа точка се прие с 32 гласа – за, против – 4, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и втора точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІ-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и втора точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и трета точка: Закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.64 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и трета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и четвърта точка: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Сбор и Априлци, за отдаване под наем с предназначение – за продажба на закуски и ученически пособия, лекарски кабинет и търговия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и четвърта точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и пета точка: Учредяване на възмездно право на ползване чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.232.1, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Венец” №7., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и пета точка се прие с 29 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тридесет и шеста точка: Формиране на една слята маломерна паралелка в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Мокрище, една маломерна паралелка и една слята маломерна паралелка в ОУ „Георги Бенковски” с. Хаджиево за учебната 2019/2020 година, докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тридесет и шеста точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали с

сряда 25 септември 2019 - 19:24:46

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност