Р Е Ш Е Н И Е №174


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№174
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Формиране на една маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница и една слята маломерна паралелка в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово за учебната 2019/2020 година.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Разрешава формиране на една маломерна паралелка в VІІ клас с 8 ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Главиница, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 3 776.00 лв. за учебната 2019/2020 година  и една слята маломерна паралелка от І и ІІІ клас с 8 ученици в ОУ „Васил Априлов” с. Синитово, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 3 776.00 лв.
 
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 19:18:31

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност