Р Е Ш Е Н И Е №172


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№172
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на ползване чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.232.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.508.232 в гр. Пазарджик, ул. «Венец» № 7.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

1. Да се учреди възмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ  сграда с идентификатор 55155.508.232.1 /пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка две три две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. «Венец» № 7, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор  55155.508.232, застроена площ 94 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство,  актувана с Акт за частна общинска собственост № 1425/24.06.2009 г., вписан в дв. вх. рег. под № 3389/30.06.2009 г., том ХІІ, № 101, за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, при начална месечна цена на правото на ползване в размер на 170,00 лв. /сто и седемдесет лева/ без включен ДДС, с предназначение: сграда за енергопроизводство - трафопост.

2. Въз основа на резултатите от проведения публичен търг с тайно наддаване Кметът на Общината да издаде заповед за определяне на ползвател и да сключи със същия договор за възмездно право на ползване върху гореописания имот.

3. В договора изрично да бъде записано, че ползвателят е длъжен да сключи договор с лицензирана фирма, която да извършва необходимите спешни ремонти, доставки на оборудване и замервания на апаратура и заземления, както и за текущо и аварийно обслужване на трафопоста.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 29 0 1
       


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 19:14:14

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност