Р Е Ш Е Н И Е №171


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№171
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Сбор и Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за продажба на закуски и ученически пособия, лекарски кабинет и търговия.               

Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на безопасното и здравословно хранене на учащите и здравното и социално обслужване на населението, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем следните части от имоти – публична общинска собственост, а именно:
1. Част от имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – топла връзка, преустроена в павилион за закуски, с идентификатор 55155.503.1310.3, със застроена площ 77.00 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/, свързан със сгради с идентификатори 55155.503.1310.1 и 55155.503.1310.4, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1310 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 533/25.07.2001 г., вписан в дв.вх.рег. № 262/31.01.2002 г., акт № 81, том І при Агенция по вписванията – Служба по вписванията Пазарджик, с предназначение – за продажба на закуски и ученически пособия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 140.00 лв. /сто и четиридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
2. Части от имот – публична общинска собственост,  с обща площ 38.00 кв.м., а именно: едно помещение /лекарски кабинет/ с площ 11.00 кв.м., второ помещение /манипулационна/ с площ 14.00 кв.м., трето помещение /склад/ с площ 4.50 кв.м. и коридор с площ 8.50 кв.м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда, построена в УПИ ІІІ – комплексен приемателен пункт, РЕП, чакалня, в кв. 25 по плана на с. Сбор, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., с предназначение – за лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 10.00 лв. /десет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.
3. Част от имот – публична общинска собственост,  представляваща помещение с площ 24.00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, находящо се в избения етаж на масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І – кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 по плана на с. Априлци, актувана с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС –  25,00 лв. /двадесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотите, описани в т. І,  да се отдадат под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповеди за определяне на спечелилите кандидати и сключи със същите договори за отдаване под наем на общинските имоти.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0
         
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 19:10:52

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност