Р Е Ш Е Н И Е №170


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№170
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. Със закупуването на имота ще се реши въпроса с разширението на гробищния парк на гр. Пазарджик.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2  от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, т. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:
               
1. Община Пазарджик да закупи поземлен имот с идентификатор 55155.12.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрении със заповед РД-18-97/28.10.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, местност АТЧАИР, площ: 2 044 кв.м., трайно предназначение на територията: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 012064, съседи: 55155.52.9, 55155.12.63, 55155.12.91, 55155.12.65 от Красимир Нешев с ЕГН …… – собственик на имота, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в дв. вх. рег. под № 12482/23.12.2014 г., т. 46, акт № 75, н.д. № 6239 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, на цена от 10 220 лева.
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по закупуването на имота.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0
       
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 19:08:20

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност