Р Е Ш Е Н И Е №169


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№169
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VI-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността  и  ще постъпят средства в общинския бюджет.
    Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Илия Атанасов, ЕГН…., с адрес: гр. Пазарджик, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Георги Бенковски” и Видко Тодоров Атанасов, ЕГН ….., с адрес: с. Мирянци, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. „Девета”, като наследници на Тодор Атанасов с ЕГН ….., съгласно удостоверение за наследници № 22/22.02.2019 г., върху урегулиран поземлен имот VI-53 (шести тире петдесет и три), кв. 9 (девет) по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик, състоящ се целия от 863 кв.м., при съседи на имота: североизток – УПИ VII – 53, югоизток – край на регулацията – земеделски земи, югозапад – УПИ V-54, северозапад – улица.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
Квотите са както следва: 300/863 идеални части от урегулиран поземлен имот VI-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5526/06.08.2019 г., вписан в дв. вх. рег. под № 5961/08.08.2019 г., том 21, акт № 26 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик, а останалата част от имота е собственост на Илия Атанасов и Видко Атанасов – наследници на Тодор Атанасов, на основание на нотариален акт за покупко-продажба № 147, том III, дело № 953/31.12.1955 г.
Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот VI-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 863 кв.м., се получава от Илия Атанасов и Видко Атанасов – наследници на Тодор Атанасов, които да изплатят стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 3 000,00 лева (три хиляди лева).    
    2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0
       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 19:05:32

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност