Р Е Ш Е Н И Е №168


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№168
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Главиница, с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Росен, с. Сарая, с. Синитово и с. Гелеменово, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47, ал. 1, чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Отменя т. 4 за с. Братаница от Приложение №1 към Решение № 226/27.11.2008 год., взето с Протокол №19 на Общински съвет – Пазарджик.

ІІ. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Братаница, с. Главиница, с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Росен, с. Сарая, с. Синитово и с. Гелеменово, общ. Пазарджик, както следва:

    1. Урегулиран поземлен имот III – МНС (трети тире мнс), в кв. 73 (седемдесет и три) по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 450 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5457/20.05.2019 г., с начална тръжна цена 2 700 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 617,70 лева).
    2. Урегулиран поземлен имот IV – общ. (четвърти тире общински), в кв. 76 (седемдесет и шест) по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 488 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5458/20.05.2019 г., с начална тръжна цена 2 928 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 754,30 лева).
    3. Урегулиран поземлен имот V – общ. (пети тире общински), в кв. 78”а” (седемдесет и осем буква „а”) по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 517 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 896/05.06.2008 г., с начална тръжна цена 3 102 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 323,10 лева).
    4. Урегулиран поземлен имот I – 468 (първи тире четиристотин шестдесет и осем), в кв. 45 (четиридесет и пет) по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, с площ 808 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5532/23.08.2019 г., с начална тръжна цена 8 080 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 904,60 лева).
    5. Урегулиран поземлен имот II – 467 (втори тире четиристотин шестдесет и седем), в кв. 45 (четиридесет и пет) по плана на с. Главиница, общ. Пазарджик, с площ 600 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5533/23.08.2019 г., с начална тръжна цена 6 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156,90 лева).
    6. Урегулиран поземлен имот XXV – общ. (двадесет и пети тире общински), в кв. 20”а” (двадесет буква „а”) по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 747 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2632/21.11.2011 г., с начална тръжна цена 5 230 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 074,00 лева).
    7. Урегулиран поземлен имот XVI – общ. (шестнадесети тире общински), в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 447 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5427/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 2 682 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 008,60 лева).
    8. Урегулиран поземлен имот XVII – общ. (седемнадесети тире общински), в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 343 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5428/18.04.2019 г., с начална тръжна цена 2 058 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 541,30 лева).
    9. Урегулиран поземлен имот XVI – общ. (шестнадесети тире общински), в кв. 172 (сто седемдесет и две) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 543 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5518/15.07.2019 г., с начална тръжна цена 3 258 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 952,00 лева).
    10. Урегулиран поземлен имот XVII – общ. (седемнадесети тире общински), в кв. 172 (сто седемдесет и две) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 473 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5519/15.07.2019 г., с начална тръжна цена 2 838 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 700,30 лева).
    11. Урегулиран поземлен имот XIX – общ. (деветнадесети тире общински), в кв. 172 (сто седемдесет и две) по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 422 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5483/07.06.2019 г., с начална тръжна цена 2 532 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 517,00 лева).
    12. Урегулиран поземлен имот XVI – 483, търговия и услуги (шестнадесети тире четиристотин осемдесет и три, търговия и услуги), в кв. 41 (четиридесет и едно) по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, с площ 246 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5494/01.07.2019 г., с начална тръжна цена 1 476 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 565,00 лева).
    13. Урегулиран поземлен имот II – магазини (втори тире магазини), в кв. 60 (шестдесет) по плана на с. Огняново, общ. Пазарджик, с площ 1600 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 15/01.12.2000 г., с начална тръжна цена 11 550 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 584,20 лева).
    14. Урегулиран поземлен имот IX – 329 (девети тире триста двадесет и девет), в кв. 23 (двадесет и три) по плана на с. Росен, общ. Пазарджик, с площ 1346 кв.м., ведно с едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 5527/06.08.2019 г., с начална тръжна цена 5 106 лева (в т.ч. земя - 4 864 лева и сграда – 260 лева), по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 955,60 лева).
    15. Урегулиран поземлен имот VII – 32 (седми тире тридесет и две), в кв. 41 (четиридесет и едно) по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 523 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4951/10.11.2017 г., с начална тръжна цена 3 660 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 880,10 лева).
    16. Обособен самостоятелен обект, съставляващ помещение № 3 със застроена площ 34,32 кв.м. от едноетажна масивна сграда с площ от 154,95 кв.м., построена в УПИ XXIII – кметство и поща в кв. 38 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, актуван с акт за частна общинска собственост № 3113/16.05.2013 г., с начална тръжна цена 5 848 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 385,90 лева).
    17. Обособен самостоятелен обект, съставляващ помещение № 4 със застроена площ 34,02 кв.м. от едноетажна масивна сграда с площ от 154,95 кв.м., построена в УПИ XXIII – кметство и поща в кв. 38 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, актуван с акт за частна общинска собственост № 3110/15.05.2013 г., с начална тръжна цена 5 797 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 347,50 лева).
    18. Обособен самостоятелен обект, съставляващ помещение № 6 със застроена площ 16,46 кв.м. от едноетажна масивна сграда с площ от 154,95 кв.м., построена в УПИ XXIII – кметство и поща в кв. 38 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, актуван с акт за частна общинска собственост № 3109/15.05.2013 г., с начална тръжна цена 1 825 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 682,80 лева).
    19. Поземлен имот с идентификатор 14619.93.565 (едно, четири, шест, едно, девет, точка, девет, три, точка, пет, шест, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-149/01.08.2017 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменении е със заповед: няма, адрес на поземления имот: с. Гелеменово, местност КУРУ ИРИМ,  площ: 2797 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване –  изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 000565, съседи: 14619.93.136, 14619.93.25, 14619.93.338, 14619.77.634, 14619.87.122, актуван с акт за частна общинска собственост № 5520/19.07.2019 г., с начална тръжна цена 1 740 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 246,70 лева).

    ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.


 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 32 4 0
       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 19:02:52

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност