Р Е Ш Е Н И Е №167


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№167
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Промяна на граници на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано, тъй като са взети предвид заявлението на собственика на УПИ XX - 863 в кв. 50 по плана на с. Черногорово общ. Пазарджик и Решението на Експертния съвет на Община Пазарджик.
Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 45, ал. 1, т. 9 и чл. 51, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за промяна на границите на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ имот с пл. № 860 в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик, съгласно проект за изменение на ПР, одобрен с Решение XLV, взето с протокол № 9 от 04.10.2018 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Пазарджик, с което към УПИ XX – 863 в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик, собственост на Валентин Станков се присъединяват 535,00 кв.м., представляващи част от поземлен имот – частна общинска собственост с пл. № 860, като се обособява нов УПИ XX – 863,860 в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик, на стойност по пазарна оценка от оценител на имоти – 3 210 лева. 
2.  Одобрява предложения предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, неразделна част от настоящето решение.
3.  Възлага на Кмета на Общината да сключи окончателен договор след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПР и внасянето на  съответните суми от Валентин Станков.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0
       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>

сряда 25 септември 2019 - 19:00:13

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност