Р Е Ш Е Н И Е №166


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№166
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2020 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 7, ал.1, ал. 4 и чл. 49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл. 57, ал. 2, т.1, чл. 88, т.1 Наредба за реда и управление на горски територии – собственост на Община Пазарджик и след станалите разисквания,
         
Р Е Ш И:

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2020 г. (Приложение №1) в размер на 961 куб. м., по приложен опис на комплектования лесосечен фонд (Приложение №2).

2. Дава съгласие да бъде ползвано през 2020 г. от общински горски територии широколистна дървесина и дърва за горене в размер на 961 куб.м. стояща маса, съобразно предвиденото средно годишно ползване по утвърдения Горскостопански план.

3. Ползването на дървесина по одобрения Годишен план по т.1, да се извърши чрез продажба на стояща дървесина на корен при условията и реда, определени в Наредбата по чл. 95, ал.1 от ЗГ.

4. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да организира и проведе процедура за ползване на дървесина от общински горски територии чрез търг с тайно наддаване в съответствие с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 30 0 0
       

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>
сряда 25 септември 2019 - 18:57:24

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност