Р Е Ш Е Н И Е №164


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№164
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Трасето на подземния електропровод започва от нов СбС стълб, предвиден за вграждане в оста на ВЛ СН „Овчеполци” в обхвата на ПИ с идентификатор 55155.15.146 – НТП селскостопански, горски, ведомствен път, след което се насочва на изток през същия имот, успоредно по южната му граница, след около 160 м чупи на север до достигането на ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 18:52:23

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност