Р Е Ш Е Н И Е №163


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№163
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Трасето на кабелната линия започва от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 – НТП за друг вид озеленени площи, насочва се в посока североизток, като след около 53 м навлиза в ПИ с идентификатор 55155.28.6 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, като променя посоката си на северозапад до достигането на ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 18:50:05

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност