Р Е Ш Е Н И Е №162


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№162
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР на землище с. Ивайло, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Трасето на електропровода започва от съществуващ ЖР стълб 62/1 от ВЛ 20 kV „Мелница”, разположен в ПИ с идентификатор 32010.24.125 – НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и се насочва в посока северозапад. След около 24 м проектното трасе се разделя на две като едната част от него чупи на юг, пресича ПИ с идентификатор 32010.24.201 – за второстепенна улица и навлиза в ПИ с идентификатор 32010.24.200, където ще бъде разположен нов трафопост, а втората част на трасето продължава в посока северозапад до навлизането в ПИ с идентификатор 32010.23.21 – НТП напоителен канал, където променя посоката си на североизток и след около 110 м достига ПИ 32010.23.29, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 18:47:54

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност