Р Е Ш Е Н И Е №161


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№161
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, община Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, община Пазарджик.
Проектното трасе на водопровода започва от съществуващо трасе на водопровод в регулацията на с. Ивайло /улица с осови точки 248-249/, след което в посока североизток навлиза в сервитута на ПИ с идентификатор 32010.23.21 – НТП напоителен канал и продължава по него до достигане на ПИ с идентификатор 32010.23.29, който следва да бъде захранен, съгласно изчертаното със синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 35 35 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 18:45:47

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност