Р Е Ш Е Н И Е №159


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№159
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Одобрява  изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  ведно с ПУП-ПРЗ  в кв. 80.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.    

Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 127, ал. 6 , чл. 134 ал. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява проект за изменение на ОУП кв. 80 по плана на гр. Пазарджик.

2. Одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-9829 /ПИ 55155.505.834/ и УПИ V-9830 /ПИ 55155.505.835/ в кв. 80  по плана на гр. Пазарджик.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 18:41:39

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност