Р Е Ш Е Н И Е №156


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№156
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55155.20.58,  в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.     Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1 , чл. 109 ал. 1, т. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания:

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55155.20.58, в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №55155.20.58,  в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 34 34 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 18:35:26

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност