Р Е Ш Е Н И Е №155


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№155
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за общински терен, заключен между улици с о.т.о.т.13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13 и предвиден за озеленяване, по действащия план на с. Гелеменово.

Предложението е законосъобразно и основателно. Към настоящия момент, горепосоченият терен се ползва като парк. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а ал.1 и чл. 134 ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗУТ.

Р Е Ш И:

Разрешава изработването на ПУП-Изменение на план за регулация за общинския терен, заключен между улици с о.т.о.т.13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13, и предвиден за озеленяване, по действащия план на с. Гелеменово, с оглед образуване на нов УПИ I, с отреждане „За парк“, в границите на реализираното мероприятие, като се заличава улица с о.т.о.т.13-13а-20а и се променят отчасти регулационните линии на останалите улици, обграждащи новообразувания квартал 6а.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0
       
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 18:33:20

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност