Р Е Ш Е Н И Е №148


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№148
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1, местност „Орешака “ в землището на с. Огняново, без промяна предназначение земеделската земя, за изграждане на оранжерии.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.     Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 59,  ал. 2 от ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от ППЗОЗЗ и във връзка с чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1, местност „Орешака“ в землището на с. Огняново.

2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1, местност „Орешака“ в землището на с. Огняново, без промяна предназначение на земеделската земя, за изграждане на оранжерии.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 36 36 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>


сряда 25 септември 2019 - 18:16:33

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност