Р Е Ш Е Н И Е №142


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№142
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Формиране на една маломерна полудневна подготвителна група  в ОУ „Кочо Честименски” с. Пищигово, една маломерна паралелка в ОУ „Константин Величков” с. Паталеница и една слята маломерна паралелка в ОУ „Христо Ботев” с. Юнаците за учебната 2019/2020 година.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение чл. 59 и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Разрешава формиране на една маломерна подготвителна полудневна група с 10 деца в ОУ „Кочо Честименски” с. Пищигово, една маломерна паралелка в VІІ клас с 8 ученици в ОУ „Константин Величков” с. Паталеница, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 3 776.00 лв. и една слята маломерна паралелка от ІІ и ІІІ клас с 9 ученици в ОУ „Христо Ботев” с. Юнаците, с допълнително финансиране за осигуряване на пълно обезпечаване на учебния процес в размер на 1 888.00 лв. за учебната 2019/2020 година.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 38 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>
сряда 25 септември 2019 - 17:49:30

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност