Р Е Ш Е Н И Е №141


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№141
от 18 септември 2019 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, счита, че е необходимо да бъде осигурено ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2019/2020 година. Поради това и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 198, ал. 1 от ЗПУО и по процедурата на чл. 124, ал. 2 от Наредба за приобщаващото образование, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПУО и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Възлага на РЦПППО – Пазарджик осигуряването на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2019/2020 година.
   
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 38 38 0 0
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Изтегли оригинала>>>>сряда 25 септември 2019 - 17:47:16

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност