Р Е Ш Е Н И Е №137О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№137

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев”  №38, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.       


Във връзка с увеличаване собствените приходи на Общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и за подобряване на здравословното хранене на учениците, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от ЗОС, чл. 16, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,

Р Е Ш И:

І. Определя за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ сладкарница – сглобяем павилион на бетонова основа със склад, с идентификатор 55155.506.397.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев” № 38, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор  55155.506.397, застроена площ 162.00 кв. м. /сто шестдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, УПИ І – спортно училище, в кв. 54 по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2936/19.05.2005 г., том ІV, № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 292.00 лв. /двеста деветдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

ІІ. Имотът, описан в т. І,  да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.
ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.


 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 29 28 0 1
     

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 16:09:05

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност