Р Е Ш Е Н И Е №136
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№136

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот VIII-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово, община Пазарджик.

Предложението на Кмета на Община Пазарджик е законосъобразно и мотивирано, тъй като ще се прекрати съсобствеността и ще постъпят средства в общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината  Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка  с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 54,  ал. 1, т. 2 и ал. 2  от Наредба  за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Пазарджик и Костадин Въргулев, ЕГН ……., с адрес: гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, върху урегулиран поземлен имот VIII-179 (осми тире сто седемдесет и девет), кв. 31 (тридесет и едно) по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, състоящ се целия от 908 кв.м., при съседи на имота: изток – УПИ IX – 179, юг – улица с о.т.о.т. 122-114, запад  – VII – 179, УПИ VI – 179 и УПИ V – 179, север – УПИ XI – общ.
Прекратяването да се извърши чрез продажба на частта на Общината.
Квотите са, както следва: 58/908 (петдесет и осем върху деветстотин и осем) идеални части от урегулиран поземлен имот VIII-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, собственост на Община Пазарджик, съгласно акт за частна общинска собственост № 5500/01.07.2019 г., а останалата част от имота е собственост на Костадин Въргулев, съгласно постановление за възлагане на недвижим имот от 22.02.2018 г., вписано в дв. вх. рег. под № 2239/29.03.2018 г., том 7, Акт № 190 в Агенция по вписвания – Служба по вписванията – Пазарджик.
Собствеността върху целия урегулиран поземлен имот VIII-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик, състоящ се общо от 908 кв.м., се получава от Костадин Въргулев, който да изплати стойността на общинската част от съсобствения имот, изчислена по пазарна цена от оценител на имоти, в размер на 406,00 лева (четиристотин и шест лева).   
 
2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши процедурата по прекратяването на съсобствеността върху имота.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 32 0 0
          ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 16:06:51

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност