Р Е Ш Е Н И Е №135О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№135

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мокрище и с. Юнаците, общ. Пазарджик.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С продажбата на общински имоти чрез публичен търг с тайно наддаване ще постъпят средства в приходната част на общинския бюджет.
Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 47 (1), чл. 57 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и  правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

                                                            Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на имоти, частна общинска собственост в с. Звъничево, с. Мокрище и с. Юнаците, общ. Пазарджик, както следва:
   
    1. Урегулиран поземлен имот XVI – 490 (шестнадесети тире четиристотин и деветдесет), в кв. 46 (четиридесет и шест) по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 1050 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5495/01.07.2019 г., с начална тръжна цена 7 350 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 718,20 лева).
    2. Урегулиран поземлен имот XIX – общ. (деветнадесети тире общински), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с площ 615 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5515/02.07.2019 г., с начална тръжна цена 4 920 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 210,80 лева).
    3. Урегулиран поземлен имот XX – общ. (двадесети тире общински), в кв. 31 (тридесет и едно) по плана на с. Мокрище, общ. Пазарджик, с площ 615 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5516/02.07.2019 г., с начална тръжна цена 4 920 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 763,50 лева).
    4. Урегулиран поземлен имот IV – 300 (четвърти тире триста), в кв. 35 (тридесет и пет) по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с площ 784 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 5485/11.06.2019 г., с начална тръжна цена 4 704 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 226,20 лева).

    ІІ. Възлага на Кмета на Общината да извърши процедурата по продажбата им чрез публичен търг с тайно наддаване.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 31 2 0
        ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 16:04:20

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност