Р Е Ш Е Н И Е №134


[html]
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№134

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год.

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С актуализацията на Годишната програма ще се осигури бюджета в приходната му част.
Поради това, Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

Р Е Ш И:

Приема предложената Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 год.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 28 5 0
   


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик


м. юли 2019 г.                                                                                                                    


АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 г.


І. ПРОДАЖБИ

 
по ред Населено място Квар тал Урегулиран поземлен имот – описание Площ на имота, кв.м.   Акт за общинска собственост
1. гр.Пазарджик ул.”Кочо Честименски” 132 Поземлен имот с идентификатор 55155.501.1526 96 В процес на актуване
2. гр.Пазарджик ул.”Осъм” 405”б” Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1491 528 5462/22.05.2019 г.
3. гр.Пазарджик ул.”Осъм” 405 Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1492 439 5461/22.05.2019 г.
4. Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност