Р Е Ш Е Н И Е №133
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№133

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред  ПИ 55155.19.257/, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, местност „Азмъка”, землище гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно. Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

                                                         Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ 55155.19.257/, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, местност „Азмъка”, землище гр. Пазарджик.
Проектното трасе на кабелна линия 1 kV започва от съществуващо електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 55155.19.370 – НТП За селскостопански, горски и ведомствен път, пресича ПИ с идентификатор 55155.19.369 – отводнителен канал, навлиза в ПИ с идентификатор 55155.19.354 – НТП За селскостопански, горски и ведомствен път до достигане на ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, м. „Азмъка”, землище на гр. Пазарджик, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.


Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 30 30 0 0
       

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 15:57:42

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност