Р Е Ш Е Н И Е №132
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№132

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод „Огняново-К” в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и целесъобразно.

Поради това Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод „Огняново-К” в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик.
Проектното трасе започва от съществуващ кранов възел на разпределителен газопровод за гр. Пазарджик, намиращ се северозападно от АГРС „Пазарджик” в землището на с. Синитово. След 10 м в посока изток се разполага площадка за съоръжение ГРП в общинско пасище. От площадката на ГРП трасето продължава в източна посока, като пресича ПИ 66559.6.161 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, след 70 м чупи на юг и върви около 30 м през общинско пасище, чупи на северозапад и навлиза в път с идентификатор 66559.6.154, пресича имоти 66559.6.163 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, 66559.6.143 и 66559.6.142 и двата с НТП – за местен път. Установява се в ПИ 66559.4.60 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път и върви в него около 1150м.
В района на кръстовище на общински пътища PAZ1325 и PAZ1135 започва разпределителен газопровод за с. Синитово, който върви в продължение на 744 м до регулацията на с. Синитово.
Разпределителният газопровод за Варов завод „Огняново-К” продължава на юг, като пресича напоителен канал, жп линия Пазарджик – Пловдив, пасище, отводнителен канал, селскостопански път, след това чупи на югоизток и се установява в ПИ 66559.100.12 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път. Продължава на изток, като пресича общински имоти – с НТП пасище, местен път и отводнителен канал и се установява в ПИ 66559.21.129 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път. След достигането на кръстовище на общински път PAZ1325 и местен път чупи на югоизток, пресича общински имоти – отводнителен канал, местен път, пасище, като заобикаля южно подлез под общинския път. Насочва се на север в ПИ 66559.20.90 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, след което чупи на изток и се установява в ПИ 66559.20.91 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, пресича канал и селскостопански път и пак продължава на изток в ПИ 66559.19.55 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път. След няколко метра се установява в ПИ 66559.15.108 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, чупи на юг, след това чупи на изток и върви по селскостопански път до достигане землищна граница Синитово – Огняново.
Разпределителният газопровод продължава на изток в землището на с. Огняново в ПИ 53335.142.22 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, след 260 м чупи на север, върви 220 м, чупи на изток и след няколко метра чупи на югоизток, като се установява в ПИ 53335.142.33 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път, пресича пасище и се установява в ПИ 53335.145.17 – с НТП за селскостопански, горски и ведомствен път до достигането на площадка за съоръжение ГРИП-Варов завод „Огняново-К”.


 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0
     


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 15:55:08

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност