Р Е Ш Е Н И Е №131


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№131

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8

ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.7.11 по КККР на землището на село Црънча,  местност „Коритски път”.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на инвестиционни намерения на собственика на имота. Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 38 от ППЗОЗЗ и след станалите разисквания,
                                  
Р Е Ш И:

1. Одобрява заданието за изработване на проект на ПУП-ПРЗ във връзка с провеждане процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ за поземлен имот  с идентификатор 78570.7.11 по КККР на землището на село Црънча,  местност „Коритски път”.
2. Разрешава изработване на проект на ПУП-ПРЗ във връзка с провеждане процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 78570.7.11 по КККР на землището на село Црънча,  местност „Коритски път”, като:
- с плана за регулация за имот с идентификатор 78570.7.11 се образува урегулиран поземлен имот І-11 в нов кв. 80; достъпът до новообразувания УПИ ще е от улица с о.т. 96-95-94-89 по действащия регулационен план на селото от 2001 година, с уширен тротоар за сметка на общински имот – част от улица с о.т. 72-154 от обезсиления план;
- с плана за застрояване се предвиди свободно стоящо застрояване с параметри за зона „Жм” съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 32 31 0 1
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 15:52:20

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност