П Р О Т О К О Л №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 31 юли 2019 г. от 14.00 часа


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №8

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 31 юли 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Георги Илиев Гатев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Атанас Иванов Качаков, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.

Отсъстваха общинските съветници: Борис Димитров Димитров, Лидия Трендафилова Панайотова, Илия Ангелов Джамбазов.

Председателят откри редовното заседание на общинския съвет.
Предложения по дневния ред нямаше.
С 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Даване на съгласие за прекратяване на Договор № 1061/10.11.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1132.6.2 в сграда, по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22а, ет. 1 и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик върху описания недвижим имот.
Докладва г-н Стефан Понев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ

4. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91, м. „Чукур савак” по КККР на гр. Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.13.172 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

5. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на с. Огняново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР на землище с. Овчеполци  и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 5556.210.28 в м. „Черниче” в землището на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.7.11 в местността „Коритски път” в землището на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод „Огняново-К” в землището на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от сектор „Разпределително поле” в съществуващо електромерно табло, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, м. „Азмъка”, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мокрище и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІІІ-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” №38, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2019 г.

18. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2019 г.

19. Питания.

По първа точка: Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2019 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев, г-н Атанас Шопов, г-н Благо Солов. Изказвания направиха г-н Атанас Шопов и г-н Благо Солов. Процедурно предложение за поименно гласуване на точката със ставане от място направи г-н Солов. Не се прие – гласували за – 15, против – 7, въздържали се – 11.
Решението по първа точка се прие с 22 гласа – за, против – 13, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година, докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпрос зададе г-н Евтим Янев. Предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 22 гласа – за, против – 11, въздържали се – 2.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Даване на съгласие за прекратяване на Договор № 1061/10.11.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1132.6.2 в сграда, по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22а, ет. 1 и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик върху описания недвижим имот, докладва г-н Стефан Понев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Понев съобщи за корекция в основанията на предложението. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четвърта точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91, м. „Чукур савак” по КККР на гр. Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.13.172 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четвърта точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По пета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”.   По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по пета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шеста точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на с. Огняново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР на землище с. Овчеполци  и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 5556.210.28 в м. „Черниче” в землището на с. Паталеница, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.7.11 в местността „Коритски път” в землището на с. Црънча, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По единадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод „Огняново-К” в землището на с. Синитово, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По дванадесета точка: Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от сектор „Разпределително поле” в съществуващо електромерно табло, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, м. „Азмъка”, землище гр. Пазарджик, докладва арх. Румен Стефанов – началник отдел „Архитектура и инвестиционно проектиране”.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 30 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По тринадесета точка: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г., докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 5, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По четиринадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мокрище и Юнаците, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по четиринадесета точка се прие с 31 гласа – за, против – 2, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По петнадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІІІ-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По шестнадесета точка: Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” №38, за отдаване под наем с предназначение – за търговия, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 28 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

Седемнадесета и осемнадесета точка бяха за сведение.

По деветнадесета точка: питания към Кмета на Общината отправиха г-н Стоян Парпулов, г-н Тодор Тодоров, г-н Атанас Шопов и г-н Благо Петров.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
ПазарджикСъставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска                           
  

  

  

сряда 07 август 2019 - 16:50:45

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност