Р Е Ш Е Н И Е №130
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№130

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения.    
Поради това Общинският съвет, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109 от ЗУТ

Р Е Ш И:

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.

Срок за представяне на плана в Общината 150 календарни дни.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0
         


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 15:50:10

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност