Р Е Ш Е Н И Е №128


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№128

от 31 юли 2019 година, взето с Протокол №8


ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР на землище с. Овчеполци, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов по повод подадено заявление вх. №УТ-1939/23.07.2019 г. от „Еко-Хидро-90” ООД, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ и  чл. 30 от ППЗОЗЗ, след станалите разисквания,

Р Е Ш И:

І. Разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР на землище с. Овчеполци, общ. Пазарджик, преминаващи през имот общинска публична собственост, съгласно предложението в приложената скица и регистъра на засегнатите имоти.

ІІ. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на възложителя.

ІIІ. Изразява предварително съгласие за изработването на ПУП-ПП и прокарване на трасетата на електропровода и водопровода, които се предвижда да започнат от съществуващи трасета от друг проект в имот с идентификатор 53285.30.12 – с НТП За друг вид застрояване, насочват се на северозапад в границите на ПИ с идентификатор 53285.23.10 – НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, като сервитутите на трасетата се припокриват, до достигането на ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/, който следва да бъде захранен, съгласно предложението в приложената скица, заданието по чл.125 от ЗУТ и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на проектните трасета е около 383 м – общинска и частна собственост.
Засегнатата площ е 0.819 дка – общинска публична и частна собственост.


ІV. Определя срока на валидност на предварителното съгласие на една година от влизане в сила на настоящето решение.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 31 31 0 0
        


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

сряда 07 август 2019 - 15:44:35

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност