П Р О Т О К О Л №6 от сесия на Общински съвет – Пазарджик, проведена на 30 май 2019 г. от 14.00 часа


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


П Р О Т О К О Л  №6

от сесия на Общински съвет – Пазарджик,
проведена на 30 май 2019 г. от 14.00 часа,
в пленарната зала на бул. “България” №2


Присъстваха:
І. От КП „ТОДОР ПОПОВ ЗА ПАЗАРДЖИК”: Хари Николов Харалампиев, Румен Спасов Димитров, Илиян Владов Порязов, Георги Ангелов Георгиев, Альоша Стоянов Стоянов, Таня Ангелова Димитрова, Тодор Милчев Тодоров, Иван Стойчев Димитров, Венелина Ангелова Георгиева, Александър Кирилов Шопов, Димитър Любомиров Петков, Александър Красимиров Иванов, Живко Стефанов Дишков.
II. От ПП ГЕРБ: Найден Тодоров Шопов, Нишан Артин Бъздигян, Йордан Лазаров Чалъков, Радка Димитрова Кежева, Борис Димитров Димитров, Атанас Иванов Качаков, Лидия Трендафилова Панайотова, Евтим Николов Янев.
III. От ПП “БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”: Стоян Георгиев Парпулов, Христо Василев Бързев, Лазар Огнянов Попов, Александър Костадинов Кобаков, Антон Спасов Николов.
IV. От ПГ КОАЛИЦИЯ „СЪЮЗ ЗА ПАЗАРДЖИК - „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И „НАРОДЕН СЪЮЗ”: Благо Атанасов Солов, Албена Николова Кантарджиева, Чавдар Стоянов Чавдаров, Благо Атанасов Петров.
V. От ПП АБВ: Ангел Минков Минков, Атанас Георгиев Шопов.
VІ. От ПП АТАКА: Красимир Георгиев Първанов, Цанко Кирилов Бангьозов.
VІI. От ПП „СОЛИДАРНОСТ”: Сашо Георгиев Ангелов, Искро Фердов Бейков.
VIIІ. От „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”: Малина Георгиева Консулова-Златева, Руди Садков Синапов.
ІХ. От ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА: Райко Александров Живков.
Х. От
КП „ГРАЖДАНИ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”: Илия Ангелов Джамбазов.
Отсъстваше общинският съветник Георги Илиев Гатев.
Председателят откри редовното заседание на общинския съвет.
Председателят съобщи за постъпили шест извънредни точки, които предложи да бъдат включени в дневния ред, както следва:
15. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.659 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
16. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.9.37 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
17. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.97.110 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
18. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.71.19 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
20. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”  на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

Предложението се прие – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 0.
Други предложения по дневния ред нямаше.
С 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0, общинските съветници приеха следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Решение №67 от 25.04.2019 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-жа Радка Кежева – общински съветник
2. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 06.06.2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик
3. Одобряване на изменение на структурата на Общинска администрация – Пазарджик и числеността на БМ СУОПКД и БМ СПЖФНСИ.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
4. Приемане на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел УОС.
5. Даване съгласие и определяне на място и за поставяне на бюст-паметник в гр. Пазарджик на оперния певец Борис Христов.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
6. Изразяване на предварително съгласие за премостване през общински имот 46749.137.72 – Отводнителен канал с оглед осъществяване връзката на част от п.и. 46749.136.63, м. „Бунар Алчак” в землището на с. Мало Конаре с полски път п.и. 46749.137.73.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.25.21 и 55155.25.135 в м. „Мараша” по кадастралната карта на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 32010.33.3 в м. „Бръждовица” в землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
9. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
10. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Гелеменово и с. Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
12. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
13. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ І-1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
14. Доклад за работата на Временната комисия, създадена с Решение №8/31.01.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, със задача: изготвяне на правила за организацията и администрирането на платеното паркиране на територията на Община Пазарджик.
15. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.659 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
16. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.9.37 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
17. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.97.110 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
18. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.71.19 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината
20. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”  на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината
21. Питания.

По първа точка: Изменение и допълнение на Решение №67 от 25.04.2019 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик, докладва г-жа Радка Кежева – общински съветник. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по първа точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По втора точка: Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 06.06.2019 г., докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по втора точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 3.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По трета точка: Одобряване на изменение на структурата на Общинска администрация – Пазарджик и числеността на БМ СУОПКД и БМ СПЖФНСИ, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по трета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 1.

По четвърта точка: Приемане на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик, Кметът на общината съобщи, че оттегля предложението си.

По пета точка: Даване съгласие и определяне на място и за поставяне на бюст-паметник в гр. Пазарджик на оперния певец Борис Христов, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Г-н Харалампиев мотивира предложението. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси зададе г-н Евтим Янев.
Решението по пета точка се прие с 38 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
    Г-н Харалампиев направи процедурно предложение точка Питания да бъде разгледана преди шеста точка. Прие се – гласували за – 37, против – 0, въздържали се – 0.
    Въпроси към Кмета на Общината зададоха г-н Чавдар Чавдаров, г-н Благо Солов, г-н Благо Петров и г-н Атанас Шопов.

По шеста точка: Изразяване на предварително съгласие за премостване през общински имот 46749.137.72 – Отводнителен канал с оглед осъществяване връзката на част от п.и. 46749.136.63, м. „Бунар Алчак” в землището на с. Мало Конаре с полски път п.и. 46749.137.73, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шеста точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По седма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.25.21 и 55155.25.135 в м. „Мараша” по кадастралната карта на град Пазарджик, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осма точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 32010.33.3 в м. „Бръждовица” в землището на с. Ивайло, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осма точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По девета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по девета точка се прие с 36 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По десета точка: Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината.  По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по десета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По единадесета точка: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Гелеменово и с. Юнаците, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по единадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 1, въздържали се – 5.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По дванадесета точка: Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по дванадесета точка се прие с 29 гласа – за, против – 6, въздържали се – 0.
Поименното гласуване, издадено от електронната система за гласуване, е приложено към решението.

По тринадесета точка: Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ І-1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре, докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС. По точката са спазени изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по тринадесета точка се прие с 32 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Четиринадесета точка: Доклад за работата на Временната комисия, създадена с Решение №8/31.01.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, със задача: изготвяне на правила за организацията и администрирането на платеното паркиране на територията на Община Пазарджик, беше за сведение.

По петнадесета точка: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.659 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по петнадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По шестнадесета точка: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.9.37 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по шестнадесета точка се прие с 35 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По седемнадесета точка: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.97.110 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по седемнадесета точка се прие с 33 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По осемнадесета точка: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.71.19 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по осемнадесета точка се прие с 34 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По деветнадесета точка: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово, докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината. Материалът е разгледан от постоянните комисии, становищата са положителни. Въпроси и предложения нямаше.
Решението по деветнадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

По двадесета точка: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”  на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021”, докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината. Въпроси зададоха г-н Евтим Янев и г-н Благо Солов. Предложения нямаше.
Решението по двадесета точка се прие с 37 гласа – за, против – 0, въздържали се – 0.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет
Пазарджик


Съставил съкратения протокол:                     
Д. Терзийска          


                       

четвъртък 06 юни 2019 - 17:03:17

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност