Р Е Ш Е Н И Е №103


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№103
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6


ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с изискванията на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие Община Пазарджик да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик”, по Процедура за подбор на проектни предложения
 „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021;
2. Общински съвет – Пазарджик дава съгласие Кметът на Община Пазарджик да вземе всички необходими мерки и решения в границите на своите правомощия, относно подготовка и комплектоване на проектното предложение, необходими за кандидатстването и последващата реализация на проекта.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:55:36

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност