Р Е Ш Е Н И Е №102


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е
№102
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез проекта на ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 109, ал.1, т. 1от ЗУТ и чл. 38 ал. 1 от ППЗОЗЗ

Р Е Ш И:

    1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово.
2. Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 14619.500.5 в местност „До селото” в землището на с. Гелеменово.
Забележки:
1. Да се представят с проекта ВиК и Ел. схеми.
2. ПУП да се изработи върху актуален цифров модел от СГКК – Пазарджик и в разработката да се отразят одобрените проекти за изменение за съседните имоти.
3. Да се представи скица от контактна зона със селото.
4. Да се представи удостоверение за изменение на проект на ККР от СГКК – гр. Пазарджик.
Срок за представяне на плана в Общината – 150 календарни дни.
 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 37 37 0 0
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:53:29

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност