Р Е Ш Е Н И Е №101


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е
№101
от 30 май 2019 година, взето с Протокол №6

ОТНОСНО: Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.71.19 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.

Предложението е законосъобразно и основателно. Чрез предложения ПУП-ПРЗ ще се даде възможност за реализиране на заявените инвестиционни намерения. Поради това Общински съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а ал. 1 и чл. 109 ал. 1 т. 1от ЗУТ и чл. 38 ал. 1 от ППЗОЗЗ

Р Е Ш И:

    Одобрява задание за изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.71.19 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Разрешава изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.71.19 в местност „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, с оглед обособяването на УПИ ХІІ-19 за имота и включването му в строителните граници на село Дебръщица. Обслужването на имота става от ПИ 20362.71.275 (път от републиканската пътна мрежа), свързан с улица с о.т. о.т. 241 – 238, която е съществуваща улица от регулационния план на с. Дебръщица.
С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване при устройствени показатели, отговарящи на изискванията за Жилищна зона с малка височина „Жм”, съгласно Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и УЗ.

 
Общ брой на общинските съветници Общо гласували “За” “Против” “Въздържали се”
41 33 33 0 0
       
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

Изтегли оригиналачетвъртък 06 юни 2019 - 16:50:59

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност